"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningsledarskap

Forskargrupp Utbildningsledarskap är ett tvärvetenskapligt fält som studerar ledarskap i organisationer som bedriver utbildning. Hur aktörer påverkar och påverkas av sociala, kulturella och kontextuella processer i relation till lärande, ledarskap och organisation utgör forskningsfältets huvudfokus.

Den utbildningsledarskapliga praktiken är ständigt föränderlig och beroende av den lokala kontexten likväl som samhällets utveckling. Vårt forskningsfokus inriktar sig främst mot ledarskap i förskola och skola vilket inkluderar aktörer på nationell nivå, huvudmannanivå och skolnivå.

Forskning inom ämnet utbildningsledarskap bidrar till att synliggöra och problematisera hur ledarskap, makt, värderingar och organisering samspelar. I det arbetet är det intressant att förstå hur enskilda aktörer, politiska och ideologiska utgångspunkter, styrdokument och förutsättningar i form av organisatoriska strukturer och kulturer påverkar och påverkas. Det samspelar i sin tur med förståelsen av och arbetet med barns och elevers lärande, skolutveckling, kvalitet och vad som är idealt och eftersträvansvärt.

Genom en tvärvetenskaplig miljö så skapas möjligheter att använda olika teoretiska och metodologiska traditioner och utgångspunkter för att fördjupa förståelse och kunskap inom området både nationellt och i ett internationellt perspektiv. Det kombineras i olika projekt med en praktiknära ansats.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för skolledarutveckling, Lärarhögskolan, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt vid Centrum för skolledarutveckling

Läs om forskningsprojekt kopplade till våra forskare.

Publikationer

Se aktuella publikationer från våra forskare.

Bild på bokomslag till boken Rektors förmågor i centrum
Rektors förmågor i centrum – att omsätta kunskap till handling

Centrum för skolledarutveckling har gett ut en antologi

Avhandling om förstelärare utsett till favorit av Lärarpanelen

Avhandlingen ”Ledarskap för lärares lärande, förstelärare som lärarledare”

Ny excellent lärare vid institutionen

Ulf Leo utnämnts till Excellent lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskaplig fakultet.

Senast uppdaterad: 2023-03-22