"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Maria Brun Thegerström

Hälsovetenskap

Hälsovetenskap är ett paraplybegrepp för vetenskap som rör hälsa - hur den kan främjas, upplevas, bibehållas eller återskapas - men också hur ohälsa kan förebyggas eller mildras. Jämlik hälsa för individer och grupper inkluderas liksom arbetsmiljö- och samhällsperspektiv. Hälsovetenskap innefattar forskning inom vetenskapliga discipliner som arbetsterapi, fysioterapi, hälsoekonomi, idrottsmedicin, omvårdnad, radiografi samt sexuell- och reproduktiv hälsa.

Ta bort? Gränsdragningen är ofta flytande mellan specifika ämnen och utgår ofta från forskningens och problemformuleringarnas karaktär.

Vid Umeå universitet omfattar hälsovetenskap även ämnen som geriatrik och rehabiliteringsmedicin. Forskningen kan också ha fokus på vårdens personal, förlopp, evidensbaserad praxis, hälso- och sjukvårdsorganisation och angränsande forskningsområden. Hälsovetenskap har stark anknytning till humaniora och samhällskunskap.

Forskningen rör t.ex. basala mänskliga behov, rörelseförmåga, människans aktivitet och delaktighet samt prestation - genom livets alla skeden och i relation till hälsa och vårdbehov. Syften kan avse prevention, sätt att skatta eller mäta hälsa, välbefinnande eller förmågor, stöd, behandling och vård, rehabilitering och utvärdering. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder används, ofta inom samma forskningsprojekt och med olika syften.

Kan vi ta bort detta? Teoribildning och modeller av vikt för hälsa och välbefinnande har en central roll liksom teamarbete inom prevention, vård och rehabilitering. Forskningen tillämpar även resultat från grund- och translationell forskning och omsätter dessa i kliniska studier och implementering.

Under senare år har allt mer fokus lriktats mot patientens egenvård, e-hälsa och digitala verktyg för att utveckla hälso- och sjukvården.

Hälsovetenskaplig forskning vid Umeå universitet har framgångsrikt utvecklat kunskap inom flera hälso- och vårdrelaterade områden som träning för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL); eller bedömning, uppföljning och träning av äldre inklusive mycket gamla människor, utveckling av digitala verktyg med olika metoder för samskapande; avancerad rörelseanalys och styrkeprofiler för olika patientgrupper som bl.a. korsbandsskadade eller personer med stroke, eller diabetes, särskilt i relation till egenvård.

Andra projekt omfattar t.ex. en inventering av äldrevård och äldreomsorg i Västerbotten över nära 50 år, social aktivitet för bättre hälsa på recept, psykisk hälsa hos unga; effekter av ofrivillig ensamhet hos äldre; genusperspektiv i relation till hälsa; hälsa och vård vid graviditetsdiabetes; förbättrad vård för patienter med höftfraktur.

Denna info finns på forskargruppsidorna - den kan vi ta bort härifrån. Forskningen stöds bl.a. av forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet, FORTE, Region Västerbotten, Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden, Folkhälsomyndigheten, Centrum för Idrottsforskning, olika patientorganisationer och riksförbund samt av EU anslag m.m.

Reportage och porträtt

Högintensiv intervallträning kan ge personer med KOL bättre liv

Andre Nyberg vill se om högintensiv kortvarig intervallträning ger goda hälsoeffekter för personer med KOL.

Forskning som stärker äldres livskvalitet

Annika Toots forskning är inriktad på främjandet av hälsa och välbefinnande hos äldre personer.

Höftfraktur och depression – finns ett samband?

De som drabbas av höftfraktur är ofta äldre med en komplex sjukdomsbild.

Det är OK att få hjärtklappning och bli andfådd

Forskning om reproduktiv och sexuell hälsa hos både kvinnor och män med medfödd hjärtsjukdom.

Mångårig forskning följer hjärthälsan i norr

Hjärtinfarkter har minskat, men så länge riskfaktorerna är höga kommer människor dö i hastig hjärtdöd.

Vad gör du, människa? Aktivitet, åldrande och hälsa

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, samarbetar med datavetenskap för att anpassa teknik för seniorer.

Forskargrupper

Digital fallprevention
Utveckla och utvärdera metoder för fallprevention för äldre personer.
Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
I vår forskning har vi främst fokus på olika eHälso-interventioner.
Medical Humanities Network
Medicinsk (eller hälso-) humaniora engagerar sig i frågor om medicin och hälsa från olika perspektiv inklusive antropologi, litteratur, språk,...
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår,...
Per Fransson lab
Vi studerar hälsorelaterad livskvalitet och genomför kliniska cancerstudier.
PROACTIVE – COPD (PRomotion Of physical ACTIVity using E-health in COPD)
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och designer. Vi undersöker effekter av olika interventioner, främst med fokus på fysisk...
Senada Hajdarevic lab
Standardisering av vårdprocessen kan ha positiva effekter men individuella behov är svåra att standardisera.
SFO-V
Umeå universitet och Karolinska institutet driver SFO-V för att stärka samarbete mellan forskning och vård.
SPEXS (Swedish Pediatric Exercise Science)
Nätverket skapar kunskapsöverföring forskare emellan och sprider kunskap från forskning till idrotten.
Tema kvalitativ metod
En mötesplattform för doktorander, forskare och lärare som är intresserade av kvalitativ metod.
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.
U-motion Laboratory Research Group
Vår transdisciplinära forskning syftar till att utvärdera och förbättra sensorimotorisk kontroll hos individer med olika muskuloskeletala eller...
UME-ACT
Aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer.
UMeHälsa-lab
Ny teknologi utvecklas och testas i labbmiljöer där medskapande och deltagande designmetodik används.
Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX)
Forskargruppen har inriktning på patientnära forskning bland personer med respiratoriska sjukdomar.

Filmade föreläsningar

När patienten är ett barn

Hur kan barn med långvariga sjukdomar, som barnreumatism, vara delaktiga i sin vård och behandling?

Säkra steg - träna balansen med en app

Fallolyckor bland äldre är ett växande problem. Tträning och balansövningar kan minska risken att ramla.

Träna hjärtat på distans

Fysisk träning är viktig i hjärtrehabilitering - konditionsträning minst 90 minuter i veckan, har effekt.

Högt tryck i lungan - därför blir du andfådd

Stefan Söderberg berättar om en ovanlig, men viktig orsak till andfåddhet.

Morgondagens medicin – social samvaro på recept?

Ingeborg Nilssons forskning handlar om betydelsen av social samvaro och sociala nätverk.

Är det du eller jag som är förvirrad?

Vid delirium kan man bli orolig eller se och höra saker som inte finns. Det kan också bli ett kaos inombords.

Naturen – ett plåster för en sårig själ

Bilder av grönska är mer positiva för oss än bilder av byggnader. Naturen ger oss vaken vila - en mjuk stimule...

HOPP för patienter med svår hjärtsvikt

"Om det inte hade varit för "hoppet" så skulle jag ha legat i en trälåda" säger en patient om projektet Hopp.

Om menscykeln - en hävstång för träningen

Kvinnor får variation av volym, intensitet och vila naturligt med menscykeln.

Hjälp vid ryggont

Ont i ryggen - vad du själv kan göra

Elitsatsning för barnen - eller föräldrarna?

Tidig specialisering minskar chansen att nå toppen.

Hiv- och klamydiatesta män - övervakning eller möjlighet?

Klamydia kan orsaka inflammationer, infektioner och andra problem hos både barn, kvinnor och män. Alla gravida...

Dom förstår inte, jag skär mig för att överleva – om självskadebeteende

Mellan 2-6 procent av befolkningen har ett självskadebeteende som innebär att hen skär sig eller rispar huden.

För sent att börja träna - eller?

För sent att börja träna - eller?

Inre styrka — en väg att möta kriser och åldrande

Kerstin Viglund forskar inom ämnet omvårdnad.