Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Språkvetenskap

Vid seminariet för språkvetenskap samlas forskare från en lång rad språkämnen: engelska, finska, franska, italienska, lingvistik/allmän språkvetenskap och fonetik, ryska, samiska, spanska och svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk och tyska. Dessa språk studeras utifrån en lång rad perspektiv (se respektive ämnesrubrik).

Forskare inom språkvetenskap ingår även i följande forskargrupper vid Umeå universitet: 

| CogLing UmU | FemHum | Medicinsk humaniora | 
Northern Linguistic Landscapes | Norrsyn | UGPS |

Ämnen

Engelska

Inom engelsk språkvetenskap bedriver vi forskning inom ett kognitivt lingvistiskt ramverk. Vi fokuserar bland annat på forskning om metaforer (både spatiala metaforer och metaforer som bygger på kunskap om olika artefakter) metonymier, hur spatiala relationer uttrycks i engelska med hjälp av konstruktioner som innehåller prepositioner, hur lexikala blends kan karaktäriseras och motiveras, och bruket av konstruktioner om kausalitet. 

Språk och kön är en annan inriktning av forskningen. Fokus är hur förväntningar och stereotyper påverkar hur vi uppfattar talares personlighet och beteende. Denna forskning har även ett tvärkulturellt perspektiv. 

Ytterligare ett område som beforskas är kreolspråks unika drag och deras användning i en postkolonial kontext.

Forskare

Ronia Anacoura (doktorand, engelsk språkvetenskap med didaktisk inriktning)

Marlene Johansson Falck (docent, engelsk språkvetenskap)

Jenny Hartman (postdoktor)

Daniel Kjellander (doktorand i språkvetenskap med inriktning mot engelska)

Leonardo Nazar (doktorand i språkvetenskap med inriktning mot engelska)

Johan Nordlander (universitetslektor, engelsk språkvetenskap)

Lacey Okonski (postdoktor)

Anders Steinvall (universitetslektor, engelsk språkvetenskap)

Finska

Inom finsk språkvetenskap bedriver vi forskning inom ett flertal områden. Inom nufinska ligger fokus på ordstudier med analyser av hur ordens betydelser förändras och hur ord har börjat användas i nya kontexter. Dessutom är en del av vår forskning fokuserad på inlärarfinska. Vi bedriver också forskning inom översättning och översättningsteori, textlingvistik, systemisk-funktionell lingvistik och kritisk diskursanalys.

Forskare

Tuija Määttä (universitetslektor i finska)

Merja Torvinen (universitetsadjunkt i finska)

Franska

Inom fransk språkvetenskap jobbar vi systematiskt med att tydliggöra kopplingen mellan lingvistikens olika områden och specifika ordlekar. Ord kan ha både bokstavlig och bildlig betydelse. Detta förhållande utnyttjas av språkanvändare i ordvitsar. Eftersom det finns många stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt i vitsarna är genusperspektiv högst relevanta i studierna. 

Forskare

Maria Helena Svensson (universitetslektor i franska med inriktning mot språkvetenskap)

Italienska

Inom italiensk språkvetenskap bedrivs forskning i filologi, text- och språkhistoria och historisk lingvistik, översättning och översättningsteori, jämförande, kontrastiva och språkdidaktiska studier.

Forskare

Giovanni Fort (universitetslektor)

Lingvistik

Forskare inom lingvistik forskar bland annat inom ordbildning och lexikal kunskap, barns språkutveckling, syntaktiskt processande, skrivande, tillämpad lingvistik och flerspråkiga perspektiv.

Forskare

Kirk Sullivan (professor i lingvistik)

Maria Rosenberg (universitetslektor, docent i lingvistik)

Ingmarie Mellenius (universitetslektor)

Leila Kantola (universitetslektor)

Görel Sandström (universitetslektor i allmän språkvetenskap)

Ryska

Den språkvetenskapligt inriktade forskningen inom ämnet ryska fokuserar dels på äldre språkskeden i ett bredare slaviskt perspektiv, dels på modern rysk grammatik, särskilt grammatiska konstruktioner.

Forskare

Per Ambrosiani (professor i ryska)

Simone Mellquist (doktorand i språkvetenskap med inriktning mot ryska)

Samiska

Forskare

Mikael Vinka (professor)

Hanna Outakoski (universitetslektor)

 

Spanska

Information kommer.

Svenska/Nordiska språk

I svenska/nordiska språk bedrivs forskning framför allt om svenskan men komparativt kan de andra nordiska språken även dras in i det konkreta forskningsarbetet. Det finns således studier av de allra äldsta nordiska språkförhållandena, närmare bestämt från tiden före vikingatiden, liksom studier av medeltida och tidigmoderna myndighetstexter samt av äldre dialekt- och ortnamnsförhållanden i ett historiskt sammanhang. Språket i sin kulturella kontext kommer i fokus i andra studier, och det finns även studier av äldre tiders folkliga skrivande. Senare tiders språkliga revitalisering och “linguistic landscapes” lyfts in i andra undersökningar. Men även den nutida svenskan sätts under luppen genom samtalsforskning som sätter sökarljuset på frågan hur makt och kön förhandlas fram i samtal, studier inom ramen för den kognitiva lingvistiken som ser på metaforbruk i talad och skriven svenska samt receptionsstudier som ger inblickar i hur myndighetstexter och myndigheters kommunikationer utformas.

Forskare

Daniel Andersson (docent i nordiska språk)

Per Boström  (universitetslektor i svenska/nordiska språk med inriktning mot modern svenska och svenska inom lärarutbildningen)

Jonas Carlquist (professor i nordiska språk)

Josefin Devine (doktorand i språkvetenskap med

inriktning mot nordiska språk) 

Lars-Erik Edlund  (professor i nordiska språk)

Susanne Haugen (universitetslektor i nordiska språk)

Kristina Persson (universitetslektor i literacy med inriktning mot yngre barns läsning och skrivande)

Peter Ström (universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning)

Hanna Söderlund (universitetslektor i svenska/nordiska språk med inriktning mot modern svenska och svenska inom lärarutbildningen) 

Svenska som andraspråk

Forskningen inom detta område är inriktad bland annat mot olika aspekter av svenska som andraspråk och flerspråkighet. Ett projekt utforskar reproduceringen av språkideologier och maktrelationer i det språkliga landskapet i två glesbygdskommuner och fokuserar främst på nyanlända gymnasieelever. Ett annat projekt undersöker flerspråkiga litteracitetspraktiker i grundskolans senare år. Ett par studier är inriktade på synliggörande inom undervisning i svenska för invandrare (sfi) av elevernas digitala och flerspråkiga litteracitetspraktiker.

Forskare

Lena Granstedt (universitetslektor)

Sejla Kilim (doktorand i språkdidaktik)

Annika Norlund Shaswar (universitetslektor i svenska med inriktning mot svenska som andraspråk)

Andreas Nuottaniemi (doktorand i språkdidaktik)

Tyska

Våra intresseområden i tysk språkvetenskap rör språkhistoria och språkutveckling samt studier av språk och kön, såväl från ett strukturellt som ett kulturlingvistiskt perspektiv. Vi tillämpar gärna en kontrastiv analys mellan tyska och svenska (eller andra germanska språk). Dessutom är vi intresserade av frågor som rör utveckling av språklig kompetens i ett andra/främmande språk, t.ex. grammatik, skrivande och flerspråkighet.

Forskare

Bettina Jobin (universitetslektor i tysk språkvetenskap)

Ingela Valfridsson (universitetslektor i tysk språkvetenskap)