"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogiska institutionen

Anställda medarbetare

Anders D. Olofsson
Telefon
090-786 78 09

Professor i pedagogik med inriktning mot lärande och digitala teknologier. Nationell koordinator för the GRADEresearch Consortium -  https://graderesearch.umu.se/

Ann-Louise Silfver
Telefon
090-786 52 97

Jag är universitetslektor i pedagogik och för närvarande vicedekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Anna Frohm
Telefon
090-786 74 68
Anna Westin
Telefon
090-786 70 87

Jag är doktorand inom pedagogik med inriktning specialpedagogik. Mitt huvudfokus berör tillhörighet, utbildning och intellektuell funktionsnedsättning. 

Annika Wiklund-Engblom
Telefon
090-786 78 10
Björn Daunfeldt
Telefon
090-786 80 76
Björn Norlin
Telefon
090-786 96 29

Björn Norlin är lektor i pedagogik och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Camilla Jonsson
Telefon
090-786 61 19

Studie- och programvägledare, Internationell kontaktperson, sekreterare i idrottsvetenskapliga programmets programråd.

Carl Gustaf Hellquist
Carola Fahlén
Telefon
090-786 66 56
Cassandra Poikela
Telefon
090-786 88 33

I mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig för professionellt blivande och karriär inom Polisen. Arbetar med undervisning på fristående kurser och som handledare vid enheten för polisutbildning.

Cecilia Stenling
Telefon
090-786 65 01

Min undervisning, handledning och forskning är särskilt inriktad på frågor rörande organisering och styrning, framför allt inom idrotten, men också i det bredare arbetslivet. 

Christer Mårtensson
Telefon
090-786 88 80

Jag jobbar som universitetsadjunkt och undervisar framförallt inom området Ledarskap, organisation och arbetsliv.

Daniel Nyström
Telefon
090-786 92 01

Jag är docent i idéhistoria och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik. Mina forskningsintressen rör utbildning, samtidshistoria och historiografi. 

Daniel Sanden
Telefon
090-786 77 05

Jag är ekonomisamordnare på Pedagogiska institutionen.

Elin Wrethen
Telefon
090-786 94 43

Jag arbetar som administratör med diarium/arkiv åt institutionerna psykologi, pedagogik och sociologi. I mitt jobb ingår även registrering i DIVA och arbete med forskningsadministrativt stöd (FAS). 

Elinor Adenling
Telefon
090-786 69 12

Jag arbetar framförallt med undervisning på de fristående kurserna i pedagogik som ges helt över nätet och är terminsansvarig för pedagogik A och pedagogik B.

Erica Isberg
Telefon
090-786 73 72

Jag arbetar som professionsadjunkt och undervisar framför allt inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen. 

Eva Mårell-Olsson
Telefon
090-786 65 32

Jag forskar om användning av IT ur ett pedagogiskt perspektiv med tekniker som AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) och AI (Artificiell Intelligens).

Eva Silfver
Telefon
090-786 57 37

Jag arbetar som professor vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig främst för frågor om hur makt och maktrelationer tar sig uttryck i utbildning och skola.

Fanny Pettersson
Telefon
090-786 50 03

Universitetslektor och docent i pedagogik. Mitt primära forskningsintresse är digitalisering i skola och högre utbildning. Undervisar främst inom BIT-programmet och institutionens fristående kurser

Telefon
090-786 62 81

PhD student conducting research about children's rights in sports and teaching in Tränarprogrammet and IFYS-programmer.

Gunilla Näsström
Telefon
090-786 52 98

Jag är universitetslektor i pedagogik med fokus på bedömningar samt skolutveckling. Jag undervisar på lärarutbildningar och deltar i flera insatser inom Samverkan för bästa skola.

Hanna Paulin
Telefon
090-786 64 66

Jag undervisar främst på nätutbildningar inom olika fristående kurser vid institutionen.

Helen Andersson
Telefon
090-786 62 11

Jag arbetar som studievägledare vid Pedagogiska och Sociologiska institutionen.

Helena Hellgren
Inger Eliasson
Telefon
090-786 79 12

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. Jag forskar särskilt om barn- och ungdomsidrott och undervisar i ämnen som idrottspedagogik, pedagogik samt Idrott och hälsa.

Jenny Dufweke
Telefon
090-786 68 22

Jag arbetar som studie- och programvägledare vid Pedagogiska institutionen.

Telefon
090-786 94 92

Vikarierande lektor i litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Jenny Lindberg
Telefon
090-786 75 33

Jag är doktorand inom pedagogik med inriktning specialpedagogik och förskola. 

Jenny Svender
Telefon
090-786 63 16

Mitt undervisnings- och forskningsintresse är inriktat mot idrottsrörelsen och i huvudsak på frågor om genus och jämställdhet samt utformningen av barn- och ungdomsidrott. 

Johan Edin
Telefon
090-786 80 37

Mitt forskningsområde handlar om att skapa en förståelse för, och kunskap om hur specialklasser för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar legitimeras, organiseras och utvecklas

Johan Hansson
Telefon
090-786 52 81

Johan Hansson är lektor i pedagogik och doktor i historia med didaktisk inriktning.

Johan Lundberg
Telefon
090-786 98 22
Johan Örestig Kling
Telefon
090-786 79 20

Fil.dr. i sociologi och lektor med ett särskilt intresse för samhällsteori. Utkom år 2015 med boken "Evolutionsteori och människans natur" (Natur & Kultur).

Johanna Olsson
Telefon
090-786 74 91

Jag är administrativ chef för institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi. 

Jonas Mollwing
Telefon
090-786 68 72

Jag är anställd som universitetslektor i pedagogik. Mitt forskningsintresse rör mäns skilda förhållningssätt till feminism.

Josef Fahlén
Telefon
090-786 55 38

Jag arbetar som professor vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom idrottspedagogik.

Josef Siljebo
Telefon
090-786 93 64
Josefin Ånger
Telefon
090-786 70 02

Jag arbetar som doktorand inom pedagogik, inriktning mot allmändidaktik med fokus på övergången från årskurs 4-6 till årskurs 7-9. Undervisar främst inom lärarutbildningarna.

Jörgen From

Jag är docent i pedagogik, och mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IT.

Telefon
090-786 75 69

Doktorand i  pedagogik- anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusvetenskap (UCGS)

 

https://orcid.org/0009-0006-9226-0716

Katarina Kärnebro
Telefon
090-786 56 85
Kent Löfgren
Telefon
090-786 74 21

Mitt namn är Kent Löfgren och jag arbetar som lektor på Pedagogiska institutionen.

Kim Wickman
Telefon
090-786 93 25

Mitt forskningsintresse handlar om identitetskonstruktioner och maktrelationer inom främst föreningsidrotten och idrott och hälsa med fokus på genus och jämställdhet, mångfald och jämlikhet.

Kristina Ledman
Telefon
090-786 67 93

Mitt forskningsintresse rör skolans demokratiska uppdrag. I min forskning studerar jag dels medborgarskapande processer inom gymnasiets yrkesprogram och dels SO-ämnenas funktion för medborgarbildning.

Lena Lejon
Telefon
090-786 66 96

Jag är anställd som HR samordnare vid Pedagogiska institutionen men stöttar även Idrottshögskolan i HR frågor.

Limin Gu
Telefon
090-786 62 07

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är hem-skola samverkan samt användning av IKT i olika utbildningssammanhang.

Lina Spjut
Telefon
090-786 71 46

Jag forskar om läromedel och nationella minoriteter, men också om järnbrukens och sågverkens skolor i norra Sverige 1820-1920. Jag undervisar också på kurser kopplade till lärarutbildningen.

Linda Dahlqvist
Telefon
090-786 94 06
Magnus Ferry
Telefon
090-786 53 09

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag främst inom idrottspedagogik.

Magnus Johansson
Telefon
090-786 60 25
Malin Ekesryd Nordström
Telefon
090-786 77 97
Malin Rainersson
Telefon
090-786 73 09

Administrerar program- och fristående kurser inom lärarhögskolan samt kurser inom forskarutbildningen för våra doktorander.

Vid administrativa frågor, kontakta administration.pedag@umu.se 

Mari Forsberg
Telefon
090-786 69 59
Maria Johansson
Telefon
090-786 56 05
Maria Lindfors
Telefon
090-786 76 03
Martin Holmgren
Telefon
090-786 69 69

Jag är doktorand vid Pedagogiska institutionen. Mitt fokus ligger på skolans digitalisering med särskilt fokus på specialpedagogik och lärarutbildning.

Monica Liljeström
Telefon
090-786 69 77

Jag tillhör forskningsområdet Lärande och IKT (LIKT) och  bedriver forskning, didaktiskt utvecklingsarbete och undervisning  i sammanhang av  lärande på nätet.

Monika Diehl
Telefon
090-786 55 87

Jag undervisar framför allt på lärarutbildningen. Jag forskar om frågor som rör lärande och undervisning i grundskolan, och intresserar mig också för lärarstudenters skrivande och lärande.

Ola Lindberg
Telefon
090-786 68 67

Jag är docent i pedagogik och anställd som universitetslektor vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig främst för professionslärande och professionsutbildningar.

Ola Lindberg
Telefon
090-786 62 38

Jag arbetar som professor i pedagogik. Mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IT.

Oscar Rantatalo
Telefon
090-786 65 64

Jag är fil.dr och docent i pedagogik. Mitt forskningsintresse handlar om pedagogik med arbetslivsinriktning. Jag är också biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Peter Bergström
Telefon
090-786 53 81

Jag är universitetslektor i pedagogik och docent i pedagogiskt arbete. Mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IKT.

Peter Åström
Telefon
090-786 63 91
Robert Holmgren
Telefon
090-786 67 48
Runa Westerlund
Telefon
090-786 70 83

Jag är doktorand sedan 1 september 2018 och mitt forskningsintresse rör didaktik inom lärarutbildningen i Idrott och hälsa.

Simon Skog
Telefon
090-786 72 51

Doktorand, Pedagogiska Institutionen. Mitt forskningsområde är praktiknära skolforskning och fjärrundervisning, verksam inom LICT och ULF. 

Simon Wolming
Sophia Rudeberg
Telefon
090-786 88 48

Doktorand i pedagogik med inriktning mot didaktik. Forskningsintresse är riktat mot rektorer i förskolan, ansvarsfrågor och systematiska kvalitetsarbeten. 

Susanne Jakobsson
Telefon
090-786 70 08

Administrerar fristående kurser inom kandidat-och magister, internationella kurser, IVP-, BIT- och Personalvetarprogram samt Forskarskolan GRADE och Upgrade.

Thomas Bäck
Telefon
090-786 79 09
Tim Bergström
Telefon
090-786 75 62

Doktorand i pedagogik med inriktning mot lärande i en digital värld. I avhandlingsprojektet utforskas gamingkulturens socialisationspraktik.

Tomas Holmgren
Telefon
090-786 77 46

Jag undervisar i huvudsak i kurser inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Utöver undervisning så arbetar jag även med pedagogisk utveckling i rollen som Pedagogisk ledare. 

Tor Söderström

I min forskning intresserar jag mig för frågor som berör utveckling av professionellt kunnande inom polisutbildning och talangidentifikation och talangutveckling inom idrott.

Torbjörn Lindmark
Telefon
090-786 98 10

Jag arbetar som studierektor för kurser inom lärarutbildningen och polisutbildningen. Mitt forskningsintresse ligger inom samhällskunskapsdidaktik.

Tord Göran Olovsson

Arbetar som lärare främst vid lärarutbildningar samt har samverkansuppdrag. I min forskning intresserar jag mig för undervisning, lärande och bedömning.

Ulf Stödberg
Telefon
090-786 61 22
Ulrika Haake
Telefon
090-786 96 21

Föreståndare för Idrottshögskolan, Områdesledare: Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) vid pedagogiska institutionen och ledare för det nationella PiA-nätverket (Pedagogik i Arbetslivet).

Ulrika Sahlén
Telefon
090-786 52 91

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.

Ulrika Widding
Telefon
090-786 78 17

Jag är docent i pedagogik och mina forskningsintressen fokuseras på normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Mina teoretiska verktyg är ofta inspirerade av kritisk diskurspsykologi.

Ylva Berglund
Telefon
090-786 66 64