Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på forskarnivå vid Pedagogiska institutionen

Vid Pedagogiska institutionen ges forskarutbildning för filosofie licentiatexamen, 120 hp samt filosofie doktorsexamen, 240 hp. Mer information om forskarutbildningens syfte, behörighet, antagning och urval samt uppläggning finns i studieplanen. Institutionens första doktorsavhandling publicerades 1971 och sedan dess har ett hundratal doktorsavhandlingar publicerats.

Upplägg

Utbildning på forskarnivå i pedagogik som avslutas med doktorsexamen omfattar fyra års nettostudietid och består av en kursdel om 75 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 165 högskolepoäng. Kursdelen fördelas så att 45 högskolepoäng utgörs av obligatoriska kurser och 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser. Doktorsavhandlingen skall utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser med en vetenskaplig introduktion till, och kort sammanfattning av, dessa (sammanläggningsavhandling). Doktorsavhandlingen skall försvaras muntligt vid en offentlig disputation. Den bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Vid betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av den.

Forskningsmiljön vid institutionen kännetecknas av kontakter med andra institutioner och fakulteter, nätverk både på nationell och internationell nivå samt verksamhet i form av seminarier, konferenser och symposier

Samarbete med MITT-universitetet

Sedan 2012 har institutionen ett formellt samarbete med Avdelningen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet. Samarbetet innehåller gemensamma forskarutbildningskurser, seminarieserier och utbyten som ger de båda miljöernas doktorander ett bredare kursutbud och tillgång till en bredare expertis i form av handledning.

Vill du bli doktorand vid Pedagogiska institutionen?

För att bli antagen till forskarutbildning i pedagogik krävs att sökanden uppfyller villkoren för dels allmän behörighet, dels särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen.

Vid utlysande av antagning till forskarutbildningen och doktorandanställning framgår av annonstext hur du skall gå tillväga och vilka merithandlingar som skall bifogas. Se länkar nedan.

Antagning till forskarutbildning sker i den utsträckning tillgängliga resurser medger det. Detta innebär att det inte förekommer termins- eller årsvisa antagningstillfällen på samma sätt som inom grundutbildningen.

Nationell forskarskola. Digitala teknologier i utbildning (GRADE)

Forskarskolan för digitala teknologier i utbildning – förkortad GRADE – är en nationell forskarskola och forskningsmiljö med hög vetenskaplig kvalitet som har sitt värdskap vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Inom forskarskolan koordineras kurser, seminarieverksamhet, workshops, och annat stöd för doktorander.

GRADES: s hemsida

Kursplaner

Obligatoriska kurser

Design och metodval i studiet av pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Kvalitativ metod i studiet av pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Kvantitativ metod i studier av pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp

Vetenskapsfilosofi i pedagogisk forskning, 7,5 hp

Seminariekurs, 7,5 hp

Valfria kurser

Aktuell allmänpedagogisk forskning, 7,5hp

Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning, 7,5 hp

Att studera pedagogiska praktiker med hjälp av sociokulturell metod och design, 7,5 hp

Basil Bernsteins teori och begrepp i studier av pedagogiska praktiker, 3 hp

Etiska perspektiv på forskning om digitala teknologier, 7,5 hp

Fallstudier, 7,5 hp

Forskning, Policy och Praktik- Aktuella utvecklingstrender inom Specialpedagogik, 2,5 hp

Fostran som teori och pedagogisk praktik, 7,5 hp

Perspectives on Education for all, Special needs, disability, gender and inclusive education, 7,5 credits

Utvecklingsstörning i teori och praktik - trender, tendenser och kritik, 7,5 hp

Mer information och länkar

Universitetets sidor om utbildning på forskarnivå
Samhällsvetenskaplig fakultets sida om utbildning på forskarnivå
Om antagning och behörighet till forskarstudier på studera.nu
Fackligt (SULF)
Umeå studentkår (klicka vidare på doktorandfrågor)
Fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser
Allmän studieplan i pedagogik
Ansökningsblankett

Aktuella doktorandprojekt

Adekvat digital kompetens för skolledare
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förstelärare – nytt ledarskap för undervisning?
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 20 augusti 2018 till 20 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tidig upptäckt av särskild begåvning
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Styrning och policyimplementering inom skolämnet idrott och hälsa.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Idrottslärarstudenters lärande
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Forskningsämne: Idrottsforskning
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utbildningssystem för expertislärande i idrott - att bli elitfotbollsspelare
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kompetenser av betydelse för att självständigt arbeta som polis
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt