"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå vid Pedagogiska institutionen

Vid Pedagogiska institutionen ges forskarutbildning för filosofie licentiatexamen, 120 hp samt filosofie doktorsexamen, 240 hp. Mer information om forskarutbildningens syfte, behörighet, antagning och urval samt uppläggning finns i studieplanen. Institutionens första doktorsavhandling publicerades 1971 och sedan dess har ett hundratal doktorsavhandlingar publicerats.

Upplägg

Utbildning på forskarnivå i pedagogik som avslutas med doktorsexamen omfattar fyra års nettostudietid och består av en kursdel om 75 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 165 högskolepoäng. Kursdelen fördelas så att 45 högskolepoäng utgörs av obligatoriska kurser och 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser. Doktorsavhandlingen skall utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser med en vetenskaplig introduktion till, och kort sammanfattning av, dessa (sammanläggningsavhandling). Doktorsavhandlingen skall försvaras muntligt vid en offentlig disputation. Den bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Vid betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av den.

Forskningsmiljön vid institutionen kännetecknas av kontakter med andra institutioner och fakulteter, nätverk både på nationell och internationell nivå samt verksamhet i form av seminarier, konferenser och symposier

Vill du bli doktorand vid Pedagogiska institutionen?

För att bli antagen till forskarutbildning i pedagogik krävs att sökanden uppfyller villkoren för dels allmän behörighet, dels särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen.

Vid utlysande av antagning till forskarutbildningen och doktorandanställning framgår av annonstext hur du skall gå tillväga och vilka merithandlingar som skall bifogas. Se länkar nedan.

Antagning till forskarutbildning sker i den utsträckning tillgängliga resurser medger det. Detta innebär att det inte förekommer termins- eller årsvisa antagningstillfällen på samma sätt som inom grundutbildningen.

Nationella forskarskolor: GRADE, UPGRADE och LIKED

Forskarskolorna för digitala teknologier i utbildning respektive lärarutbildning – förkortad GRADE och UPGRADE – samt forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld – LIKED - är nationella forskarskolor och forskningsmiljöer med hög vetenskaplig kvalitet som har sina värdskap vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Inom forskarskolorna koordineras kurser, seminarieverksamhet, workshops, och annat stöd för doktorander.

Läs mer om GRADE.
Läs mer om UPGRADE.
Läs mer om LIKED.

Kursplaner

Obligatoriska kurser

Design och metodval i studiet av pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Kvalitativ metod i studier av pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Kvantitativ metod i studier av pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp

Vetenskapsfilosofi i pedagogisk forskning, 7,5 hp

Seminariekurs, 7,5 hp

Valfria kurser

Aktuell allmänpedagogisk forskning, 7,5hp

Applied Discourse Analysis, 7,5 hp

Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning, 7,5 hp

Att studera pedagogiska praktiker med hjälp av sociokulturell metod och design, 7,5 hp

Etiska perspektiv på forskning om digitala teknologier, 7,5 hp

Fallstudier, 7,5 hp

Forskning, Policy och Praktik- Aktuella utvecklingstrender inom Specialpedagogik, 2,5 hp

Forskning, Policy och Praktik - Aktuells utvecklingstrender inom Specialpedagogik 2, 2,5 hp

Fostran som teori och pedagogisk praktik, 7,5 hp

Introduktion till tillämpad diskursanalys, 2,5 hp

Normkritik i forskningsprocessen, 7,5 hp

Perspectives on Education for all, Special needs, disability, gender and inclusive education, 7,5 credits

Tillämpad diskursanalys, 7,5 hp

Utvecklingsstörning i teori och praktik - trender, tendenser och kritik, 7,5 hp

Mer information och länkar

Universitetets sidor om utbildning på forskarnivå
Samhällsvetenskaplig fakultets sida om utbildning på forskarnivå
Om antagning och behörighet till forskarstudier på studera.nu
Fackligt (SULF)
Umeå studentkår (klicka vidare på doktorandfrågor)
Fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser
Allmän studieplan i pedagogik
Ansökningsblankett

Aktuella doktorandprojekt

Gamingkulturens socialisationspraktik: Svenska datorspelares och e-sportares fostran in i den digitala spelvärlden
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2021 till 1 september 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur blir förskolan till?
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
En skollunch för alla
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 30 augusti 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tillhörighet, utbildning och intellektuell funktionsnedsättning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 30 september 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Professionellt bemötande som lärandemål inom högre utbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 17 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärarperspektiv på övergångar inom grundskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 17 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skolans digitalisering i kontexten specialpedagogiska professioner och praktiker
Tid 15 augusti 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Didaktiska aspekter av fjärrundervisning i Sverige
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 3 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tidig upptäckt av särskild begåvning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Idrottslärarstudenters lärande
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Styrning och policyimplementering inom skolämnet idrott och hälsa
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kompetenser av betydelse för att självständigt arbeta som polis
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utbildningssystem för expertislärande i idrott - att bli elitfotbollsspelare
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2022-12-01