"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorandprojekt

Nedan finns information om institutionens doktorander och deras avhandlingsprojekt.

Bäckman, Håkan

Håkan Bäckman

Äldre personers hälsa och livskvalitet i särskilt boende –
Erfarenheter, longitudinella trender och betydelsen av ledarskap, personcentrerad vård och personalens arbetssituation

Handledare: Annica Backman, Marie Lindqvist, Johan Niklasson

Degerman, Marianne

Marianne Degerman

Medicinsk laser (fotobiomodulation, PBM) i tillägg till traditionell sårbehandling av svårläkta sår hos sköra äldre i kommunal hälso- och sjukvård.

Handledare: Åsa Audulv, Bo Christer Bertilsson

Derblom, Katharina

Katharina Derblom

Vård av personer med psykisk ohälsa i somatisk akutsjukvård
– mot en återhämtningsinriktad och reflekterande praktik

Handledare: Britt-Marie Lindgren, Jenny Molin, Sebastian Gabrielsson

Fjällström, Petter

Petter Fjällström

Spridningen av standardiserade vårdförlopp och dess påverkan på primärvårdens organisation och personal samt tillgång till cancervård.

Handledare: Senada Hajdarevic, Anna-Britt Coe, Mikael Lilja

Giannakopoulou, Aikaterini

Aikaterini Giannakopoulou

Digitalt hälsostöd i skolan – personcentrerad interventionsstudie för att främja skolnärvaro bland tonåringar med återkommande smärtproblem

Handledare: Britt-Marie Lindgren, Susanne Ragnarsson, Helena Antonsson

Glans, Anton

Anton Glans

Se men inte höra - Att bemöta statiska magnetfält, växlande gradientfält och buller inom MR​

Handledare: Lenita Lindgren, Jonna Wilén

Glantz, Andreas

Andreas Glantz

Införande och användning av interventionen Tid Tillsammans i en psykiatrisk heldygnsvårdskontext

Handledare: Jenny Molin, Anna Westerlund, Ingeborg Nilsson

Holmlund, Lena

Lena Holmlund

Förmaksflimmer - patienters upplevelser och utvärdering av en personcentrerad sjuksköterskeledd förmaksflimmermottagning 

Handledare: Karin Hellström Ängerud, Åsa Hörnsten, Fredrik Walham, Karin Olsson

Holstad, Ylva

Ylva Holstad

Leva med medfödd hjärtsjukdom- Påverkan på graviditet, förlossning och föräldraskap

Handledare: Annika Bay, Bengt Johansson, Maria Lindqvist

Kallerhult-Hermansson , Stina

Stina Kallerhult-Hermansson

Kan ökat stöd från mentorer bidra till ett mer hållbart arbetsliv för nyutbildade sjuksköterskor? Ett mentorskapsprogram med digitala funktioner

Handledare: Karin Bölenius, Fredrik Norström, Yvonne Hilli

Larsson, Mattias

Mattias Larsson

Att inte medfölja ambulans- Stöd för patienter och personal

Handledare: Veronica Lindström, Jonas Alex, Anu Venesoja

Lindgren, Louise

Louise Lindgren

Hyperemesis gravidarum. Kvinnors, partners och vårdpersonalens perspektiv. Riskfaktorer, graviditets- och förlossningsutfall. 

Handledare: Maria Lindqvist, Sophia Holmlund, Malin Linder Nording, Marie-Therese Vinnars

Lundberg, Anna

Anna Lundberg

Att vara hälsovårdare i skärgården - med fokus på kliniskt beslutsfattande

Handledare: Erika Boman, Britt-Inger Saveman, Lina Gyllencreutz

Lundsten, Sara

Sara Lundsten

Utveckling och validering av automatiserat vårdplatsbeläggningssystem baserat på prediktiva modeller av postoperativa vårdtider

Handledare: Lenita Lindgren, Patrik Rydén, Linda Richter Sundberg

Marklund, Sonja

Sonja Marklund

Hur går det för dig? Behov av stöd bland patienter som behandlats primärt kurativt för cancer och väntar på uppföljning

Handledare: Senada Hajdarevic, Per Fransson, Ulf Isaksson, Rebecca Baxter

Morian, Hanna

Hanna Morian

Teamarbete via telemedicin – Ledarskap, kommunikation och samarbete i akuta sjukvårdsteam i glesbygd

Handledare: Maria Härgestam, Magnus Hultin, Johan Creutzfeldt

Nyberg, Anette

Anette Nyberg

Operationssjuksköterskors perspektiv på säker perioperativ omvårdnad av patient som genomgår artroplastikoperation

Handledare: Birgitta Olofsson, Volker Otten, Ann-Mari Fagerdahl, Michael Haney

Olofsson, Erika

Erika Olofsson

Höftfrakturer- kliniskt utfall och erfarenhet av rehabilitering

Handledare: Birgitta Olofsson, Sebastian Mukka, Eva Tengman

Olsson, Ingrid

Ingrid Olsson

Hälsosamt åldrande trots långvarig sjukdom: Mäta och förstå egenvårdsbehov hos äldre personer utifrån deras livstransitioner

Handledare: Åsa Audulv, Ulf Isaksson, Sabine Björk

Olsson, Sara

Sara Olsson

DIGEST – Digital support för god sjukdomsintegration, egenvård och transition från barn- till vuxenklinik bland unga med typ 1 diabetes och deras familjer

Handledare: Åsa Hörnsten, Julia Otten, Madeleine Blusi

Privosnik, Liza

Liza Privosnik

Hälsa, välbefinnande och upplevelser hos äldre i olika boendemiljöer i Sverige

Handledare: Anders Sköldunger, Rebecca Baxter, Laura Corneliusson, Hugo Lövheim

Rönnberg, Linda

Linda Rönnberg

Anestesisjuksköterskans och anestesiläkares kliniska erfarenheter och bedömningsmetoder vid extubation av patienter i anestesimiljö.

Handledare: Maria Härgestam, Ulrica Nilsson, Emma Brulin

Sandén, Johanna

Johanna Sandén

MIDCON studien: Förutsättningar för barnmorskeledda kontinuitetsmodeller i Sverige

Handledare: Sophia Holmlund, Maria Lindqvist, Ingegerd Hildningsson, Michelle Newton

Sandsten, Anna

Anna Sandsten

Allmänpsykiatrisk heldygnsvård för personer med Anorexia Nervosa - med fokus på personcentrerad vård, genus och makt

Handledare: Britt-Marie Lindgren, Sebastian Gabrielsson, Git-Marie Ejneborn Looi, Maria Strömbäck

Schulz, Fredrik

Fredrik Schulz

Mixed Reality – ett framtida verktyg för att träna och förbereda ambulanspersonal för masskadehändelser

Handledare: Lina Gyllencreutz, Britt-Inger Saveman, Magnus Hultin

Stenlund, Anna-Lena

Anna-Lena Stenlund

Kardiovaskulär risk vid typ 2 diabetes

Handledare: Lena Jutterström, Karin Hellström Ängerud, Mikael Lilja

Tjernström, Katharina

Katharina Tjernström

Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – the Post-OASIS-project

Handledare: Margareta Persson, Inger Lindberg, Maria Wiklund

Voullet Carlsson, Katja

Katja Voullet Carlsson

Patienters och kontaktsjuksköterskors erfarenheter och perspektiv relaterade till strukturerade behovsbedömningar inom cancervården

Handledare: Per Fransson, Lena Sharp, Lena Kroik, Senada Hajdarevic

Dagliga aktiviteter som rättighet för minderåriga som vårdas enligt LPT inom BUP heldygnsvård
Tid 1 september 2024 till 31 december 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid Tillsammans - anpassning och användning av i psykiatrisk heldygnsvård
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
AI inom postoperativvård
Tid 1 november 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project
Tid 8 september 2020 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Teamarbete via telemedicin-ledarskap, kommunikation och samarbete i akuta sjukvårdsteam i glesbygd
Tid 17 augusti 2020 till 31 mars 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur kan vi skapa säkrare, tystare och mer vårdande miljö vid magnetresonanskameran (MR)?
Tid 1 augusti 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Reflektion och reflekterande förmåga bland akut- och prehospital sjukvårdspersonal
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
eHälsolitteracitet och inhämtande av hälsoinformation på internet
Tid 3 september 2018 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Masskadehändelser i underjordsmiljö - Allvarliga händelser i vägtunnlar
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygd med fokus på kliniskt beslutsfattande
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland kommunanställda i gles landsbygd i norra Sverige
Tid 1 september 2017 till 30 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Samer och vård i livets slutskede – kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård
Tid 4 september 2015 till 31 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2024-04-03