"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorandprojekt

Nedan finns information om institutionens doktorander och deras avhandlingsprojekt.

Asplund, Sofia

Sofia Asplund

Hälsa bland kommunanställda – en webbaserad intervention riktad till personer i riskzonen för stressrelaterad ohälsa i norrländsk gles ​landsbygd

Handledare: Britt-Marie Lindgren, Johan Åhlin, Mattias Hedlund

Bäckman, Håkan

Håkan Bäckman

Äldre personers hälsa och livskvalitet i särskilt boende –
Erfarenheter, longitudinella trender och betydelsen av ledarskap, personcentrerad vård och personalens arbetssituation

Handledare: Annica Backman, Marie Lindqvist, Johan Niklasson

Derblom, Katharina

Katharina Derblom

Vård av personer med psykisk ohälsa i somatisk akutsjukvård
– mot en återhämtningsinriktad och reflekterande praktik

Handledare: Britt-Marie Lindgren, Jenny Molin, Sebastian Gabrielsson

Fjällström, Petter

Petter Fjällström

Spridningen av standardiserade vårdförlopp och dess påverkan på primärvårdens organisation och personal samt tillgång till cancervård.

Handledare: Senada Hajdarevic, Anna-Britt Coe, Mikael Lilja

Giannakopoulo, Aikaterini

Aikaterini Giannakopoulou

Digitalt hälsostöd i skolan – personcentrerad interventionsstudie för att främja skolnärvaro bland tonåringar med återkommande smärtproblem

Handledare: Britt-Marie Lindgren, Susanne Ragnarsson, Helena Antonsson

Glans, Anton

Anton Glans

Se men inte höra - Att bemöta statiska magnetfält, växlande gradientfält och buller inom MR​

Handledare: Lenita Lindgren, Jonna Wilén

Glantz, Andreas

Andreas Glantz

Införande och användning av interventionen Tid Tillsammans i en psykiatrisk heldygnsvårdskontext

Handledare: Jenny Molin, Anna Westerlund, Ingeborg Nilsson

Holmlund, Lena

Lena Holmlund

Förmaksflimmer - patienters upplevelser och utvärdering av en personcentrerad sjuksköterskeledd förmaksflimmermottagning 

Handledare: Karin Hellström Ängerud, Åsa Hörnsten, Fredrik Walham, Karin Olsson

Holstad, Ylva

Ylva Holstad

Leva med medfödd hjärtsjukdom- Påverkan på graviditet, förlossning och föräldraskap

Handledare: Annika Bay, Bengt Johansson, Maria Lindqvist

Kallerhult-Hermansson , Stina

Stina Kallerhult-Hermansson

Kan ökat stöd från mentorer bidra till ett mer hållbart arbetsliv för nyutbildade sjuksköterskor? Ett mentorskapsprogram med digitala funktioner

Handledare: Karin Bölenius, Fredrik Norström, Yvonne Hilli

Lundberg, Anna

Anna Lundberg

Att vara hälsovårdare i skärgården - med fokus på kliniskt beslutsfattande

Handledare: Erika Boman, Britt-Inger Saveman, Lina Gyllencreutz

Lundsten, Sara

Sara Lundsten

Utveckling och validering av automatiserat vårdplatsbeläggningssystem baserat på prediktiva modeller av postoperativa vårdtider

Handledare: Lenita Lindgren, Patrik Rydén, Linda Richter Sundberg

Morian, Hanna

Hanna Morian

Teamarbete via telemedicin – Ledarskap, kommunikation och samarbete i akuta sjukvårdsteam i glesbygd

Handledare: Maria Härgestam, Magnus Hultin, Johan Creutzfeldt

Nyberg, Anette

Anette Nyberg

Operationssjuksköterskors perspektiv på säker perioperativ omvårdnad av patient som genomgår artroplastikoperation

Handledare: Birgitta Olofsson, Volker Otten, Ann-Mari Fagerdahl, Michael Haney

Olsson, Ingrid

Ingrid Olsson

Hälsosamt åldrande trots långvarig sjukdom: Mäta och förstå egenvårdsbehov hos äldre personer utifrån deras livstransitioner

Handledare: Åsa Audulv, Ulf Isaksson, Sabine Björk

Olsson, Sara

Sara Olsson

DIGEST – Digital support för god sjukdomsintegration, egenvård och transition från barn- till vuxenklinik bland unga med typ 1 diabetes och deras familjer

Handledare: Åsa Hörnsten, Julia Otten, Madeleine Blusi

Sandsten, Anna

Anna Sandsten

Allmänpsykiatrisk heldygnsvård för personer med Anorexia Nervosa - med fokus på personcentrerad vård, genus och makt

Handledare: Britt-Marie Lindgren, Sebastian Gabrielsson, Git-Marie Ejneborn Looi, Maria Strömbäck

Schulz, Fredrik

Fredrik Schulz

Mixed Reality – ett framtida verktyg för att träna och förbereda ambulanspersonal för masskadehändelser

Handledare: Lina Gyllencreutz, Britt-Inger Saveman, Magnus Hultin

Sjöström, Anna

Anna Sjöström

eHälso-litteracitet och inhämtande av hälsoinformation från Internet

Handledare: Ulf Isaksson, Senada Hajdarevic, Åsa Hörnsten

Stenlund, Anna-Lena

Anna-Lena Stenlund

Kardiovaskulär risk vid typ 2 diabetes

Handledare: Lena Jutterström, Karin Hellström Ängerud, Mikael Lilja

Tjernström, Katharina

Katharina Tjernström

Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – the Post-OASIS-project

Handledare: Margareta Persson, Inger Lindberg, Maria Wiklund

Valan, Lotha

Lotha Valan

Digital support för föräldrar till barn inom barnhälsovården - utvärdering av en intervention i primärvården

Handledare: Åsa Hörnsten, Ulf Isaksson

AI inom postoperativvård
Tid 1 november 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project
Tid 8 september 2020 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Teamarbete via telemedicin-ledarskap, kommunikation och samarbete i akuta sjukvårdsteam i glesbygd
Tid 17 augusti 2020 till 31 mars 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur kan vi skapa säkrare, tystare och mer vårdande miljö vid magnetresonanskameran (MR)?
Tid 1 augusti 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Reflektion och reflekterande förmåga bland akut- och prehospital sjukvårdspersonal
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
eHälsolitteracitet och inhämtande av hälsoinformation på internet
Tid 3 september 2018 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Masskadehändelser i underjordsmiljö - Allvarliga händelser i vägtunnlar
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygd med fokus på kliniskt beslutsfattande
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland kommunanställda i gles landsbygd i norra Sverige
Tid 1 september 2017 till 30 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Samer och vård i livets slutskede – kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård
Tid 4 september 2015 till 31 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2022-11-30