Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorandprojekt

Nedan finns information om institutionens doktorander och deras avhandlingsprojekt.

Asplund, Sofia

Sofia Asplund

Hälsa bland kommunanställda – en webbaserad intervention riktad till personer i riskzonen för stressrelaterad ohälsa i norrländsk gles ​landsbygd

Handledare: Britt-Marie Lindgren, Johan Åhlin, Mattias Hedlund

Carlström, Jonas

Jonas Carlström

Kan ökat stöd från mentorer bidra till ett mer hållbart arbetsliv för nyutbildade sjuksköterskor? Ett mentorskapsprogram med digitala funktioner

Handledare: Karin Bölenius, Fredrik Norström, Yvonne Hilli

Corneliusson, Laura

Laura Corneliusson

Trygghetsboende- hälsa, trivsel och livskvalitet

Handledare: David Edvardsson, Karin Sjögren, Anders Sköldunger

Derblom, Katharina

Katharina Derblom

Vård av personer med psykisk ohälsa i somatisk akutsjukvård
– mot en återhämtningsinriktad och reflekterande praktik

Handledare: Britt-Marie Lindgren, Jenny Molin, Sebastian Gabrielsson

Fjällström, Petter

Petter Fjällström

Standardiserade vårdförlopps påverkan på tillgång till cancervård.
En undersökning av primärvårdens arbetsrutiner, organisation, policy samt patientflödet.

Handledare: Senada Hajdarevic, Anna-Britt Coe, Mikael Lilja

Glans, Anton

Anton Glans

Se men inte höra - utvärdering av mjukvaruoptimerad bullerreduktion i magnetkameran

Handledare: Lenita Lindgren, Jonna Wilén

Holmlund, Lena

Lena Holmlund

Förmaksflimmer - patienters upplevelser och utvärdering av en personcentrerad sjuksköterskeledd förmaksflimmermottagning 

Handledare: Karin Hellström Ängerud, Åsa Hörnsten, Fredrik Walham, Karin Olsson

Hultstrand, Cecilia

Cecilia Hultstrand

Patientmötet i primärvården och patientens tillgång till standardiserad cancervård

Handledare: Senada Hajdarevic, Anna-Britt Coe, Mikael Lilja

Lundberg, Anna

Anna Lundberg

Att vara hälsovårdare i skärgården - med fokus på kliniskt beslutsfattande

Handledare: Erika Boman, Britt-Inger Saveman, Lina Gyllencreutz

Morian, Hanna

Hanna Morian

Teamarbete via telemedicin – Ledarskap, kommunikation och samarbete i akuta sjukvårdsteam i glesbygd

Handledare: Maria Härgestam, Magnus Hultin, Johan Creutzfeldt

Nyberg, Anette

Anette Nyberg

Operationssjuksköterskors perspektiv på säker perioperativ omvårdnad av patient som genomgår artroplastikoperation

Handledare: Birgitta Olofsson, Volker Otten, Ann-Mari Fagerdahl, Michael Haney

Olsson, Ingrid

Ingrid Olsson

Hälsosamt åldrande trots långvarig sjukdom: Mäta och förstå egenvårdsbehov hos äldre personer utifrån deras livstransitioner

Handledare: Åsa Audulv, Ulf Isaksson, Sabine Björk

Olsson, Sara

Sara Olsson

DIGEST – Digital support för god sjukdomsintegration, egenvård och transition från barn- till vuxenklinik bland unga med typ 1 diabetes och deras familjer

Handledare: Åsa Hörnsten, Julia Otten, Madeleine Blusi

Sjöström, Anna

Anna Sjöström

eHälso-litteracitet och inhämtande av hälsoinformation från Internet

Handledare: Ulf Isaksson, Senada Hajdarevic, Åsa Hörnsten

Tjernström, Katharina

Katharina Tjernström

Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – the Post-OASIS-project

Handledare: Margareta Persson, Inger Lundberg, Maria Wiklund

Ullgren, Helena

Helena Ullgren

Hur har utvecklingen inom cancervården (behandlingar och organisatoriska förändringar) påverkat vårdkonsumtion och intensiteten av cancer behandling?

Handledare: Per Fransson, Lena Sharp, Roger Henriksson

Unneby, Anna

Anna Unneby

Förbättrad vård och smärtbehandling hos patienter med höftfraktur

Handledare: Birgitta Olofsson, Britt-Marie Lindgren, Ulrika Bergström

Valan, Lotha

Lotha Valan

Digital support för föräldrar till barn inom barnhälsovården - utvärdering av en intervention i primärvården

Handledare: Åsa Hörnsten, Ulf Isaksson

Westergren, Agneta

Agneta Westergren

The epidural culture

Handledare: Monica Christiansson, Kerstin Edin, Denis Walsh

Wode, Kathrin

Kathrin Wode

Behandling med mistelpreparat för patienter med inoperabel bukspottkörtelcancer

Handledare: Per Fransson

Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project
Tid 8 september 2020 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Reflektion och reflekterande förmåga bland akut- och prehospital sjukvårdspersonal
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
eHälsolitteracitet och inhämtande av hälsoinformation på internet
Tid 3 september 2018 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dietist på distans (DiOn)
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Masskadehändelser i underjordsmiljö - Allvarliga händelser i vägtunnlar
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygd med fokus på kliniskt beslutsfattande
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland kommunanställda i gles landsbygd i norra Sverige
Tid 1 september 2017 till 30 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Samer och vård i livets slutskede – kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård
Tid 4 september 2015 till 31 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt