"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap

Här följer en lista på samtliga forskningsprojekt som presenteras på institutionen. För att se vilka projekt som finns inom respektive forskningsområde - besök dess hemsida.

Sociopolitisk potential för blå-kolekonomier i Sydostasien
Forskningsområde: Marin vetenskap, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prediktering och övervakning av klimateffekter på produktivitet i arktiska sjöar
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
ILLUQ – PERMAFROST – FÖRORENINGAR – HÄLSA
Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftlösa kuster: Utforskning av följderna av kustnära syrebrist på mikrobiella processer och ekosystemtjänster
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Interaktioner mellan landlevande växter och vattenkemi i boreala vattendrag
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 oktober 2023 till 31 mars 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
RIPARIANET
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 april 2023 till 31 mars 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skyddar renar biodiversiteten i Arktis i ett ändrat klimat
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av djupa rötter i kol-klimatåterkopplingen från upptinande permafrostjordar
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologisk status hos stränder och akvatiska miljöer i respons på korttidsreglering under vintern
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
FLORIP: Översvämningar för att återställa biologisk mångfald på stränder längs reglerade älvar
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 september 2022 till 30 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Blickar från periferin: När global energiomställning möter nordisk glesbygd
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Närsalter och övergödning i Bottniska viken
Forskningsområde: Marin vetenskap
Tid 1 mars 2022 till 29 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grandominansen längs vattendrag: bör vi prioritera lövträd i skyddszoner kring skogslandskapets vatten?
Forskningsområde: Ekologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Subtila beteendereaktioner på markföroreningar i laboratorieanalyser: vad betyder de egentligen i naturen?
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Icke destruktiv övervakning av markens makrofauna med hjälp av markljud
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett grönare Arktis: gradvis eller stegvis?
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integrering av kol i skogscertifieringssystem
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inverkan av klimatförändringar på sjöekosystem i svenska Arktis
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelse av patogena svampar för havets kolcykel
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globala förändringar utarmar pelagiska födovävar i nordliga sjöar (Web4Food)
Forskningsområde: Ekologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett integrerat ramverk för att förstå och prediktera betydelsen av inlandsvatten i kolcykeln
Forskningsområde: Geovetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Synteser av nedbrytning och respirationsrespons över tid och rum
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Post-doc projekt
Bakteriers förmåga att anpassa sig till miljöförändringar
Forskningsområde: Marin vetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Effekter av brunifiering på marina födovävens funktion och kvalitet
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatpåverkan på fosfors biogeokemi i den arktiska tundran – en nyckel till att förstå ekosystemförändringar
Forskningsområde: Biologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gäller det att vara ”först till kvarn” för rötter och växter?
Forskningsområde: Botanik, Ekologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stora eller små fiskar för fiske? Effekter av ontogenetiska habitatsskiften och flaskhalsar i rekrytering
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
HEAL - Hydrogenbaserade Energisystem för Arktisk Logistik
Tid 30 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön
Forskningsområde: Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska prokaryoter vid extremt låg tillväxt
Forskningsområde: Biologi, Marin vetenskap
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avlägsnande av föroreningar från avloppsvatten med fotosyntetiska mikroorganismer
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap, Miljökemi
Tid 11 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Statusen för genetisk mångfald i svenska barrskogar: finns det anledning till oro?
Forskningsområde: Biologi
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogsbrukets klimateffekter
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppföljning av direkta åtgärder för att minska övergödning i Östersjöns nordliga havsvikar
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Påverkan av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från vattendrag
Forskningsområde: Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
DNA-streckkodning av marina växtplankton
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Akvatiska miljöer som riskerar förekomst av patogena bakterier
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 26 november 2018 till 26 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
EKOSPILL: verktyg för att beräkna ekologiskt funktionell minimitappning i spillfåror
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 31 augusti 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
ECOHAB: Förbättring och utvärdering av konnektivitet och habitatkvalité för hållbar vattenkraft
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 31 augusti 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur förändras stökiometri och näringskvalitet hos planktonsamhällen i kustekosystem av klimatförändringar?
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dynamiken för hybridisering och anpassning till nya livsmiljöer
Forskningsområde: Biologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
FRESHMAN: Förvaltning av limniska ekosystem i ett förändrat klimat
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Historiska trender i svensk biodiversitet
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 juni 2017 till 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Pollineringsekologi
Forskningsområde: Ekologi, Infektionsbiologi
Tid 1 juni 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nedströms laxvandring i utbyggda älvar
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 april 2017 till 1 april 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Klimatets påverkan på källor och fällor för växthusgaser i sjöar på höga latituder
Forskningsområde: Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förändrade isförhållanden i ett varmare klimat: Effekter på nordliga akvatiska ekosystem
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatinducerade regimskiften i nordliga sjöekosystem
Forskningsområde: Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svensk biodiversitet i tid och rum (SweBITS)
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morfologins och storlekens betydelse för fytoplanktons reaktion på hydrodynamik
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Adaptiv förvaltning av fiskpopulationer i fjällen
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 april 2016 till 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Spridning av högfluorerade ämnen (PFAS)
Forskningsområde: Biologi
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogliga ekosystemtjänster
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Halogenerade naturliga substanser (HNP) i nordiska marina ekosystem
Forskningsområde: Ekologi, Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av metaller över ekosystemgränser
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett ramverk för att förutsäga framgång med vattendragsrestaurering
Forskningsområde: Ekologi, Geovetenskap
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologiska effekter av transport av föroreningar över ekosystemgränser
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Övervakning och förvaltning av fjällsjöar i ett föränderligt klimat
Forskningsområde: Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekosystemdynamik i arktiska bäckar
Forskningsområde: Geovetenskap
Tid 1 april 2015 till 1 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Minskning av växtätande insekter avslöjat av eDNA och växternas kemiska sammansättning
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 april 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
BioRest: Lokala och regionala effekter på biologisk mångfald av vattendragsrestaurering
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bentisk och pelagisk produktion i Bottniska vikens kustområden
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett globalt kväveanrikningsexperiment (AGNEE)
Forskningsområde: Ekologi, Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näringsvävars stökiometri
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 juni 2013 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sympatrisk artbildning hos sik
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur påverkar klimatet samspelet mellan olika fiskarter?
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vatten – en nyckelfaktor för att förstå hur klimat och skogsbruk påverkar hänglavar
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekotoxikologiska effekter i populationer av svartvit flugsnappare vid minskad tungmetallsdeposition
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2003
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2020-11-16