"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper inom Samhällsvetenskaplig fakultet

AI och samhälle
DIGSUMs grupp för AI och samhälle är fokuserad på att analysera och förstå sociala implikationer av artificiell intelligens och autonoma system. Vi...
ARED - Tillämpad Forskning om Utbildning och Digitalisering
Forskningsprofilen har ett intresse för digitalisering i skola, lärarutbildning och samhälle.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Barn, unga och familjer i välfärdssamhället
Villkoren för barn, unga och familjer är centrala frågor i det sociala arbetets praktik.
Forskningsområde: Socialt arbete
Beteendevetenskapliga mätningar
Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Brottsförebyggande och trygghetsskapande polisiärt arbete
Forskningen ska bidra till en professionell utveckling av det polisiära arbetet.
Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsområde: Juridik
Centrum för utvärderingsforskning (UCER)
Vid Centrum för utvärderingsforskning, som på engelska är Umeå Center for Evaluation Research (UCER), bedrivs utvärderingsforskning i samarbete...
Forskningsområde: Socialt arbete
CHAMP
CHAMP står för Children And Motor Planning.
Civilrättsliga fundament
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsområde: Juridik
Design Informatics
Design Informatics är ett forskningsprogram vid institutionen för informatik, Umeå universitet.
Forskningsområde: Informatik
Digital interaktion och design
Digitaliseringen möjliggör människa-maskin interaktion och interaktion mellan människor över stora geografiska avstånd. Digitalisering ger också...
Digital sociologi
Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala...
Empirisk rättsvetenskap
I temagruppen samlas de som är intresserade av användningen av empiriska metoder i rättsvetenskapen. Då det gemensamma är metoderna kan temat omfat...
Forskningsområde: Juridik
Entrepreneurial Ecosystems and New Venture Creation
Forskningsgruppen fokuserar på att organisera för att underlätta skapandet av nya venturer.
FoU-nätverket Bär
Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå Universitet bjuder in till samverkan inom ett ämnesövergripande forskarnätverk med syftet att analysera...
Forskningsområde: Regionalvetenskap
Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Gemensamma Vägar
Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i...
Inkluderande social samhällsplanering
Hur skapar vi städer och samhällen som är tillgängliga, inkluderande, trygga och säkra? Vi vill med projektet konkretisera vad hållbar samhällsutve...
Forskningsområde: Socialt arbete
Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)
Forskar om vad olika insatser består av, hur de förmedlas, uppfattas och vad de resulterar i
Forskningsområde: Socialt arbete
Internationalisering, migration och diversitet
Fokus på konsekvenserna av globalisering och ökad internationalisering för vardagsliv och erfarenheter
Forskningsområde: Socialt arbete
Internet of Things
I vår omvärld kopplas allt fler saker upp och sensorer bäddas in produkter för att i realtid samla data. Denna utveckling går under olika benämning...
Forskningsområde: Informatik
Interpresence Institute
En tvärvetenskaplig organisation som använder alla tillgängliga metoder för att sätta fokus på det där med att vara närvarande, tillsammans.
Forskningsområde: Design, Psykologi
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsområde: Statsvetenskap
Kritisk organisationsforskning - COS
Kritisk organisationsforskning vid Sociologiska institutionen.
Lärande i polisiärt arbete
Forskningen handlar om frågor som bland annat rör utbildning till polis och övergången till yrkesliv.
Lärande och IKT
Idag är informations- och kommunikationsteknik (IKT) högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Skolor, universitet,...
Forskningsområde: Pedagogik
Maktens institutioner
Temagruppen organiserar forskare och andra kollegor som intresserar sig för frågor som rör konstitutionell rätt, med fokus på den offentliga makten...
Forskningsområde: Juridik
Medical Humanities Network
Medicinsk (eller hälso-) humaniora engagerar sig i frågor om medicin och hälsa från olika perspektiv inklusive antropologi, litteratur, språk,...
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår,...
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsområde: Statsvetenskap
Måltider inom skola, vård och omsorg
Hur får vi en måltid som är närings-, hälso-, miljömässigt och ekonomiskt hållbar?
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
NFL
NFL är en förkortning av Neurokognitiva förutsättningar för lärande.
Nordic Gender Equality Network (NoGen)
Nätverk om hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj
Forskningsområde: Genusvetenskap, Socialt arbete
Nordiskt forskarnätverk inom Nordplus
I Sverige, Finland och Norge finns ett gemensamt intresse och uttryckta nationella mål som skriver fram att vi skall ha en skola för alla. Respekti...
Normkritisk design
Samhällets digitalisering är idag ett omfattande och sammanflätat fenomen som bland annat handlar om hur digital teknik och digitala material...
Forskningsområde: Informatik
Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Nätverket för Comparative Research on Professions (N-CORP)
Nätverket för Comparative Research on Professions (N-CORP) ansluter över 30 forskare från olika universitet och discipliner (t ex socialt arbete,...
Forskningsområde: Socialt arbete
Organisation, profession och kunskap
Betraktar organisation, profession och kunskap som ett sammanhängande forskningsområde
Forskningsområde: Socialt arbete
Perspektiv på utbildningspolitik och policy (PEPP)
Forskning om hur politik och policy formuleras och omsätts i pedagogisk yrkesverksamhet
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Psykisk hälsa och välbefinnande i sociala och sjukvårdande verksamheter
Forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård
Forskningsområde: Socialt arbete
Psykisk ohälsa och den digitala sfären
Forskningen utgår från en profil vid Institutionen för socialt arbete som fokuserar verksamheter inom hälso- och sjukvård samt psykiatriska...
Regionala ekonomier i förändring
Regionala ekonomier är under förändring. En ständigt pågående strukturomvandling tillsammans med plötsliga kriser gör att nya ekonomiska aktivitete...
ROBUST - Forskningsinstitutet för Organisation och Företag i Hållbar Omställning
ROBUST strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning.
Forskningsområde: Företagsekonomi
Rätten och den nya tekniken
Forskningstemat rätten och den nya tekniken samlar forskare som intresserar sig för hur ny teknik, såsom artificiell intelligens, digitalisering oc...
Forskningsområde: Juridik
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden
Forskning inom frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningsområde: Juridik
Rättens rum, subjekt och materialitet
Inom forskningstemat samlas forskare runt en mångfacetterad och interdisciplinär förståelse av rätten och dess gränser, relationer och betydelser.
Forskningsområde: Juridik
Rättslig reglering, teknikutveckling och en arbetsmarknad i omvandling
Det som förenar forskare inom temat är intresset för hur ny teknik i form av digitalisering, automatisering, robotisering och artificiell intellige...
Forskningsområde: Juridik
Rättsliga perspektiv på migration och gränser
Forskningen inom migration och gränser på familjerätt samlar forskare och lärare med intresse för frågor som bland annat rör migranters mänskliga...
Forskningsområde: Juridik
Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt
Läs mer om gruppens forskning inom området.
Forskningsområde: Juridik
Samverkansalliansen för praktiknära forskning
Vid Umeå universitet finns sedan 2011 ett specialpedagogiskt forsknings- och utvecklingsnätverk. Nätverket syftar till att skapa förutsättningar fö...
Forskningsområde: Pedagogik
Senada Hajdarevic lab
Standardisering av vårdprocessen kan ha positiva effekter men individuella behov är svåra att standardisera.
Skolmåltiden ur ett kost- och måltidsvetenskapligt perspektiv
Studier av skolmåltiden utifrån sociala, utbildningsvetenskapliga och hälsomässiga perspektiv.
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Specialpedagogiska forskningsrådet
2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den...
Stat, individ och brottslighet
Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat.
Forskningsområde: Juridik
Stat4Reg
Stat4Reg är ett forskningslaboratorium där forskare arbetar med att utveckla kausala maskininlärningsmodeller, metoder och fri programvara för anal...
Forskningsområde: Statistik
Stress och hälsa i polisiärt arbete
Forskning om hur poliser hanterar traumatiska erfarenheter i arbetet.
Sustainable Food Transitions
Forskargruppens mål är att underlätta övergången till hållbara, hälsosamma och välsmakande matvanor där historiska, kulturella och sociala...
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Swedish Center for Digital Innovation
För de som vill ta sin organisation vidare i samarbete med forskare.
The Economic Policy Network
Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå universitet de senaste två...
Forskningsområde: Nationalekonomi
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)
Forskningsmiljö samlar didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Ungas övergångar och välfärd (UngÖv)
Ungas övergångar och skolans insatser för att främja deras karriärutveckling och välfärd.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
UserInvolve
UserInvolve är ett samarbete mellan svenska lärosäten, den organiserade brukarrörelsen och välfärdsaktörer på området psykisk hälsa. Vårt syfte är...
Forskningsområde: Socialt arbete
Utbildningsledarskap
Läs mer om forskningen vid Centrum för skolledarutveckling.
Forskningsområde: Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Forskning inom två huvudsakliga inriktningar: utbildningspolitik och policy och ungas övergångar och välfärd
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Yngre barns utbildning (RECEUM)
Forskning om yngre barns utbildning.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Ålder och rätt
Temat samlar forskare och lärare med intresse för ålder och rätt: Om betydelsen av ålder hos en människa för tillgång till rättigheter, rättslig...
Forskningsområde: Juridik
Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor
Forskar om ålder och åldrandets sociala, kulturella och materiella villkor och omsorg
Forskningsområde: Socialt arbete
Senast uppdaterad: 2022-08-17