Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper inom Samhällsvetenskaplig fakultet

AI och samhälle
DIGSUMs grupp för AI och samhälle är fokuserad på att analysera och förstå sociala implikationer av artificiell intelligens och autonoma system. Vi...
Barn, unga och familjer i välfärdssamhället
Villkoren för barn, unga och familjer är centrala frågor i det sociala arbetets praktik.
Forskningsområde: Socialt arbete
Barnrätt och familjerätt
Forskargruppen samlar våra forskare som är aktiva inom barnrätt och familjerätt.
Forskningsområde: Juridik
Beteendevetenskapliga mätningar
Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Brottsförebyggande och trygghetsskapande polisiärt arbete
Det brottsförebyggande arbetet kan definieras ganska brett och innefatta en hel del aktiviteter med det huvudsakliga syftet att minska brottslighet...
Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsområde: Juridik
Centrum för utvärderingsforskning (UCER)
Vid Centrum för utvärderingsforskning, som på engelska är Umeå Center for Evaluation Research (UCER), bedrivs utvärderingsforskning i samarbete...
Forskningsområde: Socialt arbete
CHAMP
CHAMP står för Children And Motor Planning.
Civilrättens fundament och enhet
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsområde: Juridik
Design Informatics
Design Informatics är ett forskningsprogram vid institutionen för informatik, Umeå universitet.
Forskningsområde: Informatik
Digital interaktion och design
Digitaliseringen möjliggör människa-maskin interaktion och interaktion mellan människor över stora geografiska avstånd. Digitalisering ger också...
Digital rättsvetenskap
Forskargruppen arbetar kring mötet mellan rättsområden och ny teknik och tekniska innovationer.
Forskningsområde: Juridik
Digital sociologi
Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala...
Entrepreneurial Ecosystems and New Venture Creation
Forskningsgruppen fokuserar på att organisera för att underlätta skapandet av nya venturer.
Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram)
Forskarskola inriktad på karriärlärande, vägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Forskarskolan QRM, Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning.
En forskarskola och nätverk för utbildningsforskare med behov av kvantitativa metodkunskaper.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
FoU-nätverket Bär
Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå Universitet bjuder in till samverkan inom ett ämnesövergripande forskarnätverk med syftet att analysera...
Forskningsområde: Regionalvetenskap
Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Förskola och fritidshem – organisation, demokrati och hållbarhet
RECEUM bedriver forskning om förskola och fritidshem. Här hittar du mer information
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Gemensamma Vägar
Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i...
Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)
Forskar om vad olika insatser består av, hur de förmedlas, uppfattas och vad de resulterar i
Forskningsområde: Socialt arbete
Internationalisering, migration och diversitet
Fokus på konsekvenserna av globalisering och ökad internationalisering för vardagsliv och erfarenheter
Forskningsområde: Socialt arbete
Internet of Things
I vår omvärld kopplas allt fler saker upp och sensorer bäddas in produkter för att i realtid samla data. Denna utveckling går under olika benämning...
Forskningsområde: Informatik
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsområde: Statsvetenskap
Kritisk organisationsforskning - COS
Kritisk organisationsforskning vid Sociologiska institutionen.
Lärande i polisiärt arbete
Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen polisutbildning och professionell utveckling är bred och handlar övergripande om...
Lärande och IKT
Idag är informations- och kommunikationsteknik (IKT) högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Skolor, universitet,...
Forskningsområde: Pedagogik
Medical Humanities Network
Medical (or health) humanities engages with questions about medicine and health from a variety of perspectives including anthropology, literature,...
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår,...
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsområde: Statsvetenskap
Måltider inom skola, vård och omsorg
Hur får vi en måltid som är närings-, hälso-, miljömässigt och ekonomiskt hållbar?
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Nordic Gender Equality Network (NoGen)
Nätverk om hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj
Forskningsområde: Genusvetenskap, Socialt arbete
Nordiskt forskarnätverk inom Nordplus
I Sverige, Finland och Norge finns ett gemensamt intresse och uttryckta nationella mål som skriver fram att vi skall ha en skola för alla. Respekti...
Normkritisk design
Samhällets digitalisering är idag ett omfattande och sammanflätat fenomen som bland annat handlar om hur digital teknik och digitala material...
Forskningsområde: Informatik
Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Nätverket för Comparative Research on Professions (N-CORP)
Nätverket för Comparative Research on Professions (N-CORP) ansluter över 30 forskare från olika universitet och discipliner (t ex socialt arbete,...
Forskningsområde: Socialt arbete
Organisation, profession och kunskap
Betraktar organisation, profession och kunskap som ett sammanhängande forskningsområde
Forskningsområde: Socialt arbete
Psykisk hälsa och välbefinnande i sociala och sjukvårdande verksamheter
Forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård
Forskningsområde: Socialt arbete
Psykisk ohälsa och den digitala sfären
Forskningen utgår från en profil vid Institutionen för socialt arbete som fokuserar verksamheter inom hälso- och sjukvård samt psykiatriska...
Regionala ekonomier i förändring
Regionala ekonomier är under förändring. En ständigt pågående strukturomvandling tillsammans med plötsliga kriser gör att nya ekonomiska aktivitete...
RiseB - Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik
RiseB strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning.
Forskningsområde: Företagsekonomi
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden
Forskning inom frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningsområde: Juridik
Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt
Läs mer om gruppens forskning inom området.
Forskningsområde: Juridik
Samverkansalliansen för praktiknära forskning
Vid Umeå universitet finns sedan 2011 ett specialpedagogiskt forsknings- och utvecklingsnätverk. Nätverket syftar till att skapa förutsättningar fö...
Forskningsområde: Pedagogik
Skolmåltiden ur ett kost- och måltidsvetenskapligt perspektiv
Studier av skolmåltiden utifrån sociala, utbildningsvetenskapliga och hälsomässiga perspektiv.
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Specialpedagogiska forskningsrådet
2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den...
Stat, individ och säkerhet
Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat.
Forskningsområde: Juridik
Stat4Reg
Stat4Reg är ett forskningslaboratorium där forskare arbetar med att utveckla kausala maskininlärningsmodeller, metoder och fri programvara för anal...
Forskningsområde: Statistik
Stress och hälsa i polisiärt arbete
Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen stress och hälsa behandlar centrala frågor i polisers och polisstudenters vardag. En frå...
Swedish Center for Digital Innovation
För de som vill ta sin organisation vidare i samarbete med forskare.
The Economic Policy Network
Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå universitet de senaste två...
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)
Forskningsmiljö samlar didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Utbildningsledarskap
Läs mer om forskningen vid Centrum för skolledarutveckling.
Forskningsområde: Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.
Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor
Forskar om ålder och åldrandets sociala, kulturella och materiella villkor och omsorg
Forskningsområde: Socialt arbete