Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper inom Samhällsvetenskaplig fakultet

AI och samhälle
DIGSUMs grupp för AI och samhälle är fokuserad på att analysera och förstå sociala implikationer av artificiell intelligens och autonoma system. Vi...
Barn, unga och familjer i välfärdssamhället
Villkoren för barn, unga och familjer är centrala frågor i det sociala arbetets praktik.
Forskningsämne: Socialt arbete
Barnrätt och familjerätt
Forskargruppen samlar våra forskare som är aktiva inom barnrätt och familjerätt.
Forskningsämne: Juridik
Beteendevetenskapliga mätningar
Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsämne: Juridik
CHAMP
CHAMP är ett forskningsprojekt om utveckling av motorisk planeringsförmåga vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. I detta forskningspro...
Civilrättens fundament och enhet
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsämne: Juridik
Digital interaktion och design
Digitaliseringen möjliggör människa-maskin interaktion och interaktion mellan människor över stora geografiska avstånd. Digitalisering ger också...
Digital rättsvetenskap
Forskargruppen arbetar kring mötet mellan rättsområden och ny teknik och tekniska innovationer.
Forskningsämne: Juridik
Digital rättsvetenskap
I forskargruppen ingår forskare som på olika sätt arbetar kring mötet mellan rätt och ny teknik och tekniska innovationer, till exempel...
Digital sociologi
Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala...
Entrepreneurial Ecosystems and New Venture Creation
Forskningsgruppen fokuserar på att organisera för att underlätta skapandet av nya venturer.
Feministisk teknovetenskap
Inom forskargruppen för feministisk teknovetenskap använder vi oss av designorienterade och feministiska teorier för att utveckla kritiska perspekt...
Forskarskolan QRM, Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning.
En forskarskola och nätverk för utbildningsforskare med behov av kvantitativa metodkunskaper.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Förskola och fritidshem – organisation, demokrati och hållbarhet
RECEUM bedriver forskning om förskola och fritidshem. Här hittar du mer information
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Gemensamma Vägar
Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i...
Hälsa
Hur påverkas vår hälsa på individ och samhällsnivå av den mat vi äter?
Individ och samhälle
Vi forskar kring matens betydelse i relation till individen och samhället
Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)
Forskar om vad olika insatser består av, hur de förmedlas, uppfattas och vad de resulterar i
Forskningsämne: Socialt arbete
Internationalisering, migration och diversitet
Fokus på konsekvenserna av globalisering och ökad internationalisering för vardagsliv och erfarenheter
Forskningsämne: Socialt arbete
Internet of Things
I vår omvärld kopplas allt fler saker upp och sensorer bäddas in produkter för att i realtid samla data. Denna utveckling går under olika benämning...
Forskningsämne: Informatik
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Kost och nutritionsbehandling
Forskningen bedrivs främst i samarbete med forskare inom det medicinska området.
Kritisk organisationsforskning - COS
Kritisk organisationsforskning vid Sociologiska institutionen.
Lärande
Profilområde Lärande spänner över ett brett fält inom utbildningsvetenskap
Lärande och IKT
Forskningsämne: Pedagogik
Medical Humanities Network
Medical (or health) humanities engages with questions about medicine and health from a variety of perspectives including anthropology, literature,...
Migration och polisiärt arbete
Forskningsprofilen Migration och polisiärt arbete har en bred ansats inom kontexten migration.
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Måltider inom skola, vård och omsorg
Hur får vi en måltid som är närings-, hälso-, miljömässigt och ekonomiskt hållbar?
Mätning och värdering av kostintag och kostdata
Vi studerar individers och gruppers kostintag för att se hur den mat vi äter påverkar individen.
Nordic Gender Equality Network (NoGen)
Nätverk om hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj
Forskningsämne: Genusvetenskap, Socialt arbete
Nordiskt forskarnätverk inom Nordplus
I Sverige, Finland och Norge finns ett gemensamt intresse och uttryckta nationella mål som skriver fram att vi skall ha en skola för alla. Respekti...
Normkritisk design
Samhällets digitalisering är idag ett omfattande och sammanflätat fenomen som bland annat handlar om hur digital teknik och digitala material...
Forskningsämne: Informatik
Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Organisation, profession och kunskap
Betraktar organisation, profession och kunskap som ett sammanhängande forskningsområde
Forskningsämne: Socialt arbete
Polisutbildning och professionell utveckling
Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen polisutbildning och professionell utveckling är bred och handlar övergripande om...
Psykisk hälsa och välbefinnande i sociala och sjukvårdande verksamheter
Forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård
Forskningsämne: Socialt arbete
Psykisk ohälsa och den digitala sfären
Forskningen utgår från en profil vid Institutionen för socialt arbete som fokuserar verksamheter inom hälso- och sjukvård samt psykiatriska...
Radikalism, närpolis och trygghet
Inom profilen bedrivs bland annat forskning om frågor som kretsar kring samverkan mellan civilsamhälle och lokala offentliga aktörer i syfte att...
RiseB - Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik
RiseB strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning.
Forskningsämne: Företagsekonomi
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden
Forskning inom frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningsämne: Juridik
Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt
Läs mer om gruppens forskning inom området.
Forskningsämne: Juridik
Samverkansalliansen för praktiknära forskning
Vid Umeå universitet finns sedan 2011 ett specialpedagogiskt forsknings- och utvecklingsnätverk. Nätverket syftar till att skapa förutsättningar fö...
Forskningsämne: Pedagogik
Specialpedagogiska forskningsrådet
2016 bildades ett specialpedagogiskt forskningsråd. Rådets främsta uppgift är att fungera som en länk mellan institutionsverksamheten och den...
Stat, individ och säkerhet
Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat.
Forskningsämne: Juridik
Stat4Reg
Stat4Reg är ett forskningslaboratorium där forskare arbetar med att utveckla kausala maskininlärningsmodeller, metoder och fri programvara för anal...
Forskningsämne: Statistik
Stress och hälsa i polisarbete
Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen stress och hälsa behandlar centrala frågor i polisers och polisstudenters vardag. En frå...
Swedish Center for Digital Innovation
Inom detta center bedrivs studier av digitalisering och digital innovation inom näringsliv såväl som offentlig sektor.
The Economic Policy Network
Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå universitet de senaste två...
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)
UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)
Forskningsmiljö samlar didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.
Forskningsämne: Historia, Utbildningsvetenskap
Utbildningsledarskap
Läs mer om forskningen vid Centrum för skolledarutveckling.
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.
Utvärdering
På institutionen bedrivs forskning om utvärdering, metodutveckling och forskningsbaserad utvärdering
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor
Forskar om ålder och åldrandets sociala, kulturella och materiella villkor och omsorg
Forskningsämne: Socialt arbete