Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper inom Medicinsk fakultet

Alireza Salami-forskargrupp
Kognitiv neurovetenskaplig forskning om åldrande.
ALS forskning i Umeå
ALS-forskningscentret vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten, etablerades 1993 och har ett nära samarbete med...
Amyloidoscentrum
Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av...
Anders Bergh
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling
Forskningsområde: Cancer
Anders Hofer
Nukleotidbiosyntes i parasiten Trypanosoma brucei.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Anders Sjöstedt
Forskar om francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Andrea Puhar
Vi studerar inflammationer orsakade av infektioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Andreas Hörnblad
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsområde: Molekylär medicin
Andreas Josefsson prostate cancer group
Biomarkörer för individanpassad behandling och förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Andrei Chabes
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Anna Arnqvist Lab
Vår grupp studerar mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
Anna Överby Wernstedt
Gruppen forskar om hur det fästingburna TBE-viruset sprider sig.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Anne-Marie Fors Connolly
Gruppens forskning fokuserar på de hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Barbara Sixt lab
Min grupp forskar om cell-autonom immunitet.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Beatrice Melin
Forskargrupp Beatrice Melin
Forskningsområde: Cancer
Benoni Edin-forskargrupp
Ett övergripande mål med vår forskning är att klargöra de neuronala kontrollmekanismer som ger människan sin extraordinära förmåga att manipulera...
Bernt Eric Uhlin Lab
Ribosomassocierade faktorer involverade i stressrespons och antibiotikaresistens
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Bethany van Guelpen
Forskargrupp Bethany van Guelpen
Forskningsområde: Cancer
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Changchun Chen
Syrgasdetektion
Forskningsområde: Molekylär medicin
Clas Ahlm
Forskningsområde: Infektionsbiologi
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Constantin Urban Lab
Vår grupp är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Dan Hultmark grupp
Drosophila cellular innate immunity, and mechanisms of persistent viral infections
Daniel Marcellino-forskargrupp
Åldrande har stor inverkan på samhället och modern medicin. Konsekvenserna av en ökat åldrande population är en av de största utmaningarna i...
Daniel Säfström-forskargrupp
Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå hur multimodal sinnesinformation (visuell, auditiv och taktil) används till att planera och...
Forskningsområde: Neurovetenskap
David Cisneros
Forskargrupp av David Cisneros
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
David Lindquist
Forskargrupp David Lindquist
Forskningsområde: Cancer
Digital fallprevention
Utveckla och utvärdera metoder för fallprevention för äldre personer.
Ellen Bushell grupp
Molekylära mekanismer för interaktioner mellan malariaparasit och värd
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Eva Lundin
Ovarialcancer
Forskningsområde: Cancer
Fahad Sultan-forskargrupp
Mer information finns på engelska sidorna.
Felipe Cava grupp
Bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer
Forskningsområde: Cancer
Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och informatiker. Vi undersöker effekter av olika interventioner, för närvarande främst med...
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Gemma Atkinson
Functional evolution of (p)ppGpp-synthesising/hydrolysing stress response proteins and ABCF translation and antibiotic resistance factors
Forskningsområde: Molekylär medicin
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Gisa Gerold Lab
Hur virus tar sig in i celler: värdproteinätverk som styr virusinfektion och hur vi kan blockera dem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Gunilla Olivecrona
Studier av spjälkning av fetter i human plasma med lipoproteinlipas
Hans Wolf-Watz grupp
Forskar om typ III-utsöndringssystemet för patogenen Yersinia.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsområde: Molekylär medicin
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Irina Golovleva
Behandling av ärftliga näthinne-och hornhinne-sjukdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin
Jenny Persson
Models and cellular pathways in cancer metastasis and targeted therapies
Joacim Rocklöv Lab
Text kommer. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Johan Henriksson Lab
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Johan Hultdin
Vitamin D in bladdercancer
Forskningsområde: Cancer
Jonas Barandun grupp
Visualisering av molekylära system viktiga för infektionsprocessen och organismsspecifika element i universellt bevarade sammansättningar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jonas von Hofsten-forskargrupp
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Juan Jiang
En fundamental fråga i motorisk kontroll är hur diskreta moduler för rörelser koordineras till kvalificerade motoriska akter, exempelvis som att...
Jürgen Schleucher Lab
Vi har ett biofysiskt angreppssätt för att studera klimatförändringar.
Jörgen Johansson Lab
Stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes .
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Karin Nylander
Studier av skivepitelcancer i mobil tunga med användande av vävnad, blod och artificiell intelligens
Forskningsområde: Cancer
Kjell Grankvist
Metoder för att bryta cisplatinresistens hos tumörer
Forskningsområde: Cancer
Kristina Lejon
Betydelsen av B-celler i utveckling av Typ 1 diabetes
Kristina Stefansson
Plasmakallikrein, FXI, FXII med flera hemostasfaktorer
Kristoffer Sahlholm-forskargrupp
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Laboratory of Neurodegeneration and Repair
Sjukdomsmekanismer, neuroprotektion och klinisk symtombild vid Parkinsons sjukdom
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Lars Thelander
Professor Emeritus.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Lars-Anders Carlson Lab
Vår grupp studerar strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsområde: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsområde: Molekylär medicin
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Magnus Evander
Vi forskar på virus som överförs från djur eller myggor. Dessutom utvecklar vi antivirala läkemedel.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Magnus Hultdin
Cellulärt åldrande i hematologiska celler och tumörbiologiska och prognostiska faktorer vid endometriecancer
Forskningsområde: Cancer
Maréne Landström
TGF-beta signaling- Tumor biology in prostate cancer
Forskningsområde: Cancer
Maria Fällman grupp
Molekylära mekanismer involverade i bakteriell uthållighet i värdvävnad
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Marta Bally Lab
Vår forskning handlar om interaktioner mellan virus och cellmembran.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Martin Gullberg grupp
Molecular mechanisms of mechano-transcriptional activators
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Mattias Forsell Lab
Vi karakteriserar hur humana B-celler i cirkulation och vävnader påverkas av underliggande sjukdom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Medical Humanities Network
Medical (or health) humanities engages with questions about medicine and health from a variety of perspectives including anthropology, literature,...
Michael Dimitriou-forskargrupp
Att anpassa våra rörelser i skiftande miljöer och omständigheter är avgörande för att vi ska klara vår vardag. Fantastiska förmågor som de flesta a...
Forskningsområde: Neurovetenskap
Mikael Wiberg-forskargrupp
Vår forskargrupp använder sig av vävnadsnybildande principer för att öka förståelsen för hur perifera nervskador och ryggmargskador kan repareras.
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Monica Holmberg
Målet med vår forskning är att identifiera sjukdomsgener/proteiner som orsakar neurologiska och neuromuskulära sjukdomar och att bidra till ökad...
Forskningsområde: Molekylär medicin
MOVE
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Nasim Sabouri Lab
Gruppen forskar om DNA-helikasers upprätthållande av genomintegritet.
Nicklas Strömberg Lab
Text kommer. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Niklas Arnberg Lab
Vi forskar om de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Nilsson Grupp
Implementering av personlig medicin
Forskningsområde: Cancer
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Oliver Billker Lab
Gruppen studerar hur malariaparasiter sprider sig mellan värd och mygga och deras reproduktion.
Paolo Medini-forskargrupp
Information finns endast på engelska.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Paulina Wanrooij
Mitokondriellt DNA.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Per Petersson-forskargrupp
Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Per Stål-forskargrupp
Vår grupp bedriver translationell forskning riktad mot frisk och sjuk skelett- och hjärtmuskulatur. Vår forskning omfattar studier av muskler och...
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Per-Arne Oldenborg-forskargrupp
Vår forskargrupp arbetar med att öka kunskapen om det medfödda immunförsvarets funktioner. Vi studerar mekanismer som reglerar funktionen hos...
Pernilla Wikström
Biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
Forskningsområde: Cancer
Research group of Marta Bally – Physical Virology Umeå
Information om forskargruppen finns endast på engelska. Du kan byta språk genom att klicka på språkflaggan i övre högra hörnet på denna sida.
Forskningsområde: Biologi
Richard Lundmark Lab
Forskargruppen studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer.
Richard Palmqvist
Kolorectal cancer
Forskningsområde: Cancer
Robin Fåhraeus
Whisper mutationer
Ronnie Berntsson Lab
Gruppen forskar om strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Sara Wilson-forskargrupp
Den svenska versionen av hemsidan är för tillfället under rekonstruktion. Under tiden hänvisar vi till den engelska versionen.
Forskningsområde: Molekylär medicin
SFO-V
SFO-V är ett samarbete mellan Umeå universitet och Karolinska institutet.
Silvia Remeseiro
Genreglering och 3D organisation i Glioblastoma
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Simon Tuck
Hur mycket mat behöver en mask och hur vet den hur mycket den behöver?
Forskningsområde: Molekylär medicin
Sjoerd Wanrooij
Molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Sofie Degerman
Epigenetik och telomerbiologi i hematologiska maligniteter
Forskningsområde: Cancer
Staffan Bohm grupp
Establishment of functional and topographic identity of olfactory sensory neurons
Staffan Johansson-forskargrupp
Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Stefan Björklund
Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Stefan Marklund
ALS-forskning
Sun Nyunt Wai Lab
Klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Sven Bergström
Infektions- och virulensegenskaper hos Borrelia spirochetes och fågelns roll i biologi och ekologi hos fästingöverförda zoonoser
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Sven Carlsson
Cellens proteintransporter.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Thomas Borén
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Thomas Brännström
ALS-forskning
Thomas Grundström grupp
Control of mutagenesis and class switch recombination of antibody genes
Tor Ny Lab
För närvarande arbetar vi främst med plasminogenens roll i sårläkning.
Torbjörn Nilsson
Regulation of mitochondrial metabolism and its importance for diabetes, other dysmetabolic states, and drug resistance.
Tufve Nyholm
Forskargrupp Tufve Nyholm
Forskningsområde: Medicinsk teknik
Tät.nu – eHälsa för prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens
Urininkontinens är ett komplext och kostsamt folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt. Två av tre förbättras eller blir bra på...
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.
U-motion Laboratory Research Group
Vår forskning syftar till att utvärdera och förbättra sensorimotorisk kontroll hos individer med olika muskuloskeletala eller neurologiska skador o...
Ulf Ahlgren
”Att se diabetes” - Molekylärmedicinsk avbildning av bukspottkörteln
Forskningsområde: Molekylär medicin
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Vi forskar om streptokock-IgG-nedbrytande proteaser: viktiga virulensfaktorer och bioteknologiska verktyg.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
UME-ACT
UME-ACT fokuserar på att utveckla kunskap om aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer. Bland annat studerar vi engagemang i...
UME-ACT - Aktiviteter bland äldre
UME-ACT Aktiviteter bland äldre
Umeå center for Functional Brain Imaging
Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) etablerades i oktober 2001. UFBI driver och utvecklar hjärnavbildningsstudier vid Umeå Universitet...
Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX)
Umeå Translational Respiratory EXercise group är en multidisciplinär forskargrupp med inriktning på patientnära forskning bland personer med...
Vasili Hauryliuk grupp
Forskar om ribosomassocierade faktorer involverade i stressrespons och antibiotikaresistens.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Ya-Fang Mei Lab
Vår grupp studerar nya onkolytiska adenovirus 11p-vektorer vid behandling av humana solida tumörer.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Yaowen Wu Lab
Undersöker med med kemiska och kemo-optogenetiska metoder autofagi och membrantrafik reglerad av GTPaser.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Yuri Schwartz
Molecular Epigenetics
Åke Forsberg grupp
Studerar molekylära mekanismer för typ III sekretionssystem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Åsa Gylfe Lab
Vi forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Öhlund Lab
Öhlund Lab
Forskningsområde: Cancer