Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper inom Medicinska fakulteten

Forskargrupper inom Medicinska fakulteten

Alireza Salami
Kognitiv neurovetenskaplig forskning om åldrande.
Alkwin Wanders
Betydelsen av enterotopa och neurotopa virusinfektioner för patogenesen av morbus Crohn
Amyloidoscentrum
Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av...
Anders Bergh
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling
Anders Hofer
Nukleotidbiosyntes i parasiten Typanosoma brucei.
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Andreas Hörnblad
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsämne: Molekylär medicin
Andrei Chabes
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist
Helicobacter pylori.
Anna Överby Wernstedt
Det finns förmodligen inte så många människor som gillar virus. Anna Överby Wernstedt vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universit...
Anne-Marie Fors Connolly
Puumala Orthohantavirus orsakar “sorkfeber” i Sverige. Sjukdomen karakteriseras av låga nivåer av blodplättar och nedsatt njurfunktion. Patienter k...
Beatrice Melin
Forskargrupp Beatrice Melin
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Benoni Edin
Ett övergripande mål med vår forskning är att klargöra de neuronala kontrollmekanismer som ger människan sin extraordinära förmåga att manipulera...
Bethany van Guelpen
Forskargrupp Bethany van Guelpen
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Changchun Chen
Syrgasdetektion
Forskningsämne: Molekylär medicin
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsämne: Klinisk medicin
Constantin Urban
Vår grupp "Antifungal immunitet" är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar. Vi kombinerar studier om hur...
Daniel Marcellino
Åldrande har stor inverkan på samhället och modern medicin. Konsekvenserna av en ökat åldrande population är en av de största utmaningarna i...
David Lindquist
Forskargrupp David Lindquist
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Eva Lundin
Ovarialcancer
Fahad Sultan
Mer information finns på engelska sidorna.
Francesca Aguilo
RNA-based gene regulation of cell fate and breast cancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Gunilla Olivecrona
Studier av spjälkning av fetter i human plasma med lipoproteinlipas
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsämne: Molekylär medicin
Ignacio Mir-Sanchis
Antimikrobiell resistens.
Ingeborg Nilsson
UME-ACT Aktiviteter bland äldre
Irina Golovleva
Behandling av ärftliga näthinne-och hornhinne-sjukdomar
Johan Hultdin
Vitamin D in bladdercancer
Jonas von Hofsten
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsämne: Molekylär medicin
Juan Jiang
En fundamental fråga i motorisk kontroll är hur diskreta moduler för rörelser koordineras till kvalificerade motoriska akter, exempelvis som att...
Jürgen Schleucher
Biogeovetenskap.
Karin Nylander
Huvud- och halscancer
Karin Wadell
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och informatiker. Vi undersöker effekter av olika interventioner, för närvarande främst med...
Kjell Grankvist
Metoder för att bryta cisplatinresistens hos tumörer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Kristina Lejon
Betydelsen av B-celler i utveckling av Typ 1 diabetes
Kristoffer Sahlholm
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsämne: Molekylär medicin
Lars Thelander
Professor Emeritus.
Lars-Anders Carlson
Strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsämne: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsämne: Molekylär medicin
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Magnus Hultdin
Cellulärt åldrande i hematologiska celler och tumörbiologiska och prognostiska faktorer vid endometriecancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Maréne Landström
TGF-beta signaling- Tumor biology in prostate cancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Marta Bally
Förståelse för de mekanismer som viruspartiklar använder för att känna igen, diffundera på och korsa cellytan är av central betydelse för...
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Michael Dimitriou
Information om gruppen finns enbart på engelska.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Mikael Wiberg
Vår forskargrupp använder sig av vävnadsnybildande principer för att öka förståelsen för hur perifera nervskador och ryggmargskador kan repareras.
Mikko Lammi
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Monica Holmberg
Genetiska och funktionella studier av ärftliga neuromuskulära sjukdomar
Nasim Sabouri
Underhåll av genomintegritet med DNA-helikaser.
Niklas Arnberg
Virusinfektioner utgör en stor börda för samhälle och sjukvård. Förutom att orsaka sjukdom och död så orsakar virusinfektioner även väldiga...
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Paolo Medini
Information finns endast på engelska.
Patrik Danielson
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Paulina Wanrooij
Mitokondriellt DNA.
Per Petersson
Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Per Stål
Vår grupp bedriver translationell forskning riktad mot frisk och sjuk skelett- och hjärtmuskulatur. Vår forskning omfattar studier av muskler och...
Per-Arne Oldenborg
Vår forskargrupp arbetar med att öka kunskapen om det medfödda immunförsvarets funktioner. Vi studerar mekanismer som reglerar funktionen hos...
Pernilla Wikström
Biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Richard Lundmark
Information finns på engelska.
Richard Palmqvist
Kolorectal cancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Robin Fåhraeus
Whisper mutationer
Ronnie Berntsson
Strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Sara af Bjerkén
Information finns på engelska
Sara Wilson
Utveckling av neuronala kretsar. Nervsystemet är kroppens kommandocentral. Grupper av nervceller kopplas ihop och bildar neuronala nätverk (kretsar...
SFO-V
SFO-V är ett samarbete mellan Umeå universitet och Karolinska institutet.
Silvia Remeseiro
Genreglering och 3D organisation i Glioblastoma
Simon Tuck
Hur mycket mat behöver en mask och hur vet den hur mycket den behöver?
Forskningsämne: Molekylär medicin
Sjoerd Wanrooij
Molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.
Sofie Degerman
Betydelse av DNA metylering som prognostisk markör i akut lymfatisk leukemi/lymfom.
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Staffan Johansson
Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Stefan Björklund
Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Stefan Marklund
ALS-forskning
Sven Carlsson
Cellens proteintransporter.
Thomas Borén
Helicobacter pylori.
Thomas Brännström
ALS-forskning
Tor Ny
Translationsforskning.
Torbjörn Nilsson
Regulation of mitochondrial metabolism and its importance for diabetes, other dysmetabolic states, and drug resistance.
Tufve Nyholm
Forskargrupp Tufve Nyholm
Forskningsämne: Medicinsk teknik
Tät.nu – eHälsa för prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens
Urininkontinens är ett komplext och kostsamt folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt. Två av tre förbättras eller blir bra på...
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
Forskningsämne: Vårdvetenskap
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.
Ulf Ahlgren
”Att se diabetes” - Molekylärmedicinsk avbildning av bukspottkörteln
Forskningsämne: Molekylär medicin
Umeå center for Functional Brain Imaging
Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) etablerades i oktober 2001. UFBI driver och utvecklar hjärnavbildningsstudier vid Umeå Universitet...
Virus i övre luftvägarna
I detta projekt kartlägger vi humant papillomvirus (HPV), dess surrogatmarkör p16 och Epstein-Barr virus EBV i näspolyper, vid sk inverterade...
Forskningsämne: Klinisk medicin
Öhlund Lab
Öhlund Lab
Forskningsämne: Cancer och onkologi