Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

noICE - Nordic Icing Center of Expertise
Ämne: Matematisk statistik, Klimatologi, Signalbehandling, Bildanalys, Rymdteknik
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser
Ämne: Matematisk statistik, Skogsskötsel, Fjärranalys, Skogsuppskattning och skogsindelning
1 april 2018 till 31 mars 2020
Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar
Ämne: Datavetenskap, Kognitionsvetenskap
1 februari 2018 till 31 januari 2020
Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen
Ämne: Bioinformatik, Spektroskopi, Biokemi, Strukturbiologi
11 januari 2018 till 31 december 2020
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Ämne: Ämnesdidaktik
6 november 2017 till 31 december 2019
Broar l för naturvetenskap - från förskola till grundskola
Ämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2017 till 31 december 2020
Tredimensionell ray-tracing för analys och utvärdering av crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdom
Ämne: Optik, Övrig bioteknik, Oftalmologi
1 januari 2017 till 30 juni 2018
Programmering i svenska grundskolans läroplan
Ämne: Pedagogik, Ämnesdidaktik, Informationsteknologi, Datavetenskap
5 september 2016 till 28 februari 2021
Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket
Ämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
1 september 2016 till 31 december 2022
Final Inspection and Quality Analysis
Ämne: Matematisk statistik, Signalbehandling, Bildanalys, Elektronik
1 januari 2016 till 30 juni 2019
WindCoE - Nordic Wind Energy Center
Ämne: Matematisk statistik, Klimatologi, Signalbehandling, Bildanalys, Rymdteknik
1 december 2015 till 31 maj 2018
Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader
Ämne: Byggnadsteknik
1 januari 2015 till 31 december 2017
Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?
Ämne: Pedagogik, Ämnesdidaktik, Pedagogiskt arbete, Barn, Teknik och social förändring, Etnicitet, Genus
1 juli 2014 till 31 december 2015
Kromosomala regleringssytem med bananfluga som modellsystem.
Ämne: Molekylärbiologi, Genetik, Bioinformatik
13 maj 2014 till 31 december 2014
Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)
Ämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
7 januari 2014 till 31 oktober 2016
Analytiska (relationella) och icke-analytiska (associativa) tankeprocesser vid matematiklärande - en funktionell hjärnavbildningsstudie.
Ämne: Ämnesdidaktik, Kognitionsforskning, Övrig matematik, Neurovetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2015
Statistiska modeller och intelligenta datainsamlingsmetoder för MRI och PET mätningar med tillämpning för monitoring av cancerbehandling
Ämne: Matematisk statistik, Medicinsk teknik, Radiofysik
1 januari 2014 till 31 december 2018
ALK i utveckling och sjukdom
Ämne: Mikrobiologi, Cellbiologi, Molekylärbiologi
5 september 2012 till 31 december 2009
Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter
Ämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
13 mars 2012 till 15 februari 2017
Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap
Ämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2012 till 31 december 2015
Matematik, bevis och skönhet
Ämne: Tillämpad matematik, Övrig matematik
29 april 2011 till 31 december 2013
Så transporteras klorofyll i växter
Ämne: Växtfysiologi, Biokemi
17 mars 2011 till 31 december 2011
Hur veckas och fungerar proteiner i cellerna?
Ämne: Biofysikalisk kemi, Kinetik, Spektroskopi, Molekylärbiologi, Strukturbiologi
14 mars 2011 till 31 december 2010
Hur transporteras koppar till behövande enzymer?
Ämne: Fysikalisk kemi, Biokemi
14 mars 2011 till 31 december 2010
Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?
Ämne: Ämnesdidaktik
26 januari 2011 till 30 juni 2013
Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex
Ämne: Övrig matematik
25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio
Ämne: Övrig matematik
25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Orsaker och åtgärder till dioxinproblemen i Östersjön
Ämne: Persistenta organiska föreningar, Miljötoxikologi
1 december 2009 till 30 november 2011
Emissioner av organiska ämnen från varor i technospheren
Ämne: Miljökemi
9 oktober 2009 till 30 juni 2012
Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum
Ämne: Övrig matematik
12 augusti 2009 till 17 juni 2010
Diskurs i ett matematikklassrum i gymnasieskolan
Ämne: Övrig matematik
11 augusti 2009 till 16 juni 2009
Relationer mellan kunskapssyn och kommunikation inom matematikutbildning
Ämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
26 februari 2009 till 30 juni 2014
Narrativ undersökning av elevers matematiklärande i skolår sex
Ämne: Övrig matematik
21 januari 2009 till 12 juni 2009
Elevers parvisa lösning av problem från Kängurutävlingen
Ämne: Övrig matematik
21 januari 2009 till 16 juni 2010
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Ämne: Ämnesdidaktik, Kognitionsforskning, Övrig matematik, Neurovetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2025
Värderingar i effektiv matematikutbildning
Ämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
1 januari 2009 till 12 oktober 2010
Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer
Ämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
5 december 2008 till 31 december 2010
Utveckling av biostokastiska metoder för analys av spatio-temporala signaler – med tillämpning på muskelfysiologi och cancertumörers biologi
Ämne: Matematisk statistik, Signalbehandling, Bildanalys, Medicinsk teknik, Radiofysik
1 augusti 2008 till 30 juni 2011
Icke-linjära algoritmer för minsta-kvadrat-mätproblem
Ämne: Numerisk analys, Matematisk statistik, Optimeringslära, systemteori, Rymdfysik
18 juni 2008 till 31 december 2009
Grafteori och algoritmer
Ämne: Diskret matematik, Teoretisk datalogi
19 maj 2008 till 31 december 2009
Polariserad ljusspektroskopi och elektronisk energitransport tillämpad inom biovetenskaper
Ämne: Fysikalisk kemi, Biofysikalisk kemi, Spektroskopi, Kemisk fysik
5 maj 2008 till 31 december 2010
Verktyg för att hantera finansiella risker
Ämne: Tillämpad matematik
28 april 2008 till 31 december 2008
Kollektiva och ickelinjära effekter i kvantplasmor
Ämne: Plasmafysik, Icke-linjär dynamik, kaos
28 april 2008 till 31 december 2010
Proteinernas betydelse för fotosyntesen
Ämne: Biokemi
23 april 2008 till 31 december 2010
Videobaserad undervisning av bevis inom grundutbildningen i matematik
Ämne: Tillämpad matematik
14 mars 2008 till 28 februari 2010
Transportvägar i växternas celler
Ämne: Molekylärbiologi, Växtfysiologi
22 januari 2008 till 1 februari 2009
Proteinerna bakom växters syrgasproduktion
Ämne: Biokemi, Växtfysiologi
22 januari 2008 till 31 december 2009
Föreningar och kompositer baserade på nanostrukturerat kol
Ämne: Kondenserade materiens fysik, Materialfysik med ytfysik
22 januari 2008 till 31 december 2010
Hur påverkar klimatförändringar vatteninsekters förmåga att anpassa sig?
Ämne: Limnisk ekologi, Utvecklingsbiologi
1 januari 2008 till 31 december 2010
Hydrodynamiska effekter i plasmor, förbränning och astrofysik
Ämne: Icke-linjär dynamik, kaos
1 januari 2008 till 31 december 2009
Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.
Ämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2008 till 31 december 2012
Uppdatering av vyer genom samarbete i komponentbaserade databassystem
Ämne: Datalogi
1 januari 2008 till 31 december 2008
Hur vet genen om den ska vara av eller på?
Ämne: Organismbiologi, Utvecklingsbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Genetik
5 december 2007 till 31 december 2010
Hållbar skötsel av hänglavar i kontinuitetsskogar
Ämne: Terrestisk ekologi, Skogsskötsel, Natur- och landskapsvård
30 juni 2007 till 31 december 2010
Statistisk analys av klimatförändringar
Ämne: Matematisk statistik
30 juni 2007 till 30 juni 2009
Klimatförändringars effekter på biologisk mångfald i Barentsregionen
Ämne: Terrestisk, limnisk och marin ekologi
11 juni 2007 till 31 december 2008
Vegetationens återkolonisation i restaurerade vattendrag
Ämne: Terrestisk, limnisk och marin ekologi
11 juni 2007 till 31 december 2009
Samband mellan flödes- och vattenkvaliteter i vattendrag
Ämne: Terrestisk, limnisk och marin ekologi
11 juni 2007 till 31 december 2008
Vad avgör om proteiner veckas rätt eller fel?
Ämne: Biokemi
3 april 2007 till 1 juli 2005
Bananflugans naturliga immunitet
Ämne: Mikrobiologi
9 mars 2007 till 31 december 2008
Värdcellens svar på bakterieangrepp
Ämne: Mikrobiologi
26 februari 2007 till 31 december 2007
Mikrotubulisystemets reglering via signaltransducerande proteinkinaser
Ämne: Mikrobiologi
17 januari 2007 till 31 december 2008
Bättre material baserade på kol
Ämne: Kondenserade materiens fysik
1 januari 2007 till 31 december 2010
Hur vibriobakterier framkallar sjukdom i fisk
Ämne: Mikrobiologi, Molekylärbiologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Matematisk statistik för att lösa databasproblem
Ämne: Matematisk statistik, Datalogi, Telekommunikationsteori, Signalbehandling
1 januari 2007 till 31 december 2009
Orsaker bakom Alzheimers sjukdom och ALS
Ämne: Strukturbiologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Transformation av komplexa strukturer: Teori och implementering
Ämne: Datalogi, Programvaruteknik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Trollsländelarvers försvarsstrategier mot rovdjur i ett evolutionärt perspektiv
Ämne: Limnisk ekologi, Utvecklingsbiologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Bladens mitokondrier och deras roll i metabolismen
Ämne: Växtfysiologi
1 januari 2006 till 31 december 2008
Meningslös eller meningsfull skolmatematik: Förmågan att resonera matematiskt
Ämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
1 januari 2002 till 31 december 2004