Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom samhällsvetenskaplig fakultet

Norrländska köpsågverk i skogsindustrins globalisering.
Ämne: Ekonomisk historia
1 januari 2019 till 31 december 2021
Ekonomisk underrättelseverksamhet och informationsspridning: Staten, näringslivet och Östekonomiska byrån under det kalla kriget.
Ämne: Ekonomisk historia, Forskning om Europa, Militär underrättelse- och säkerhetstjänst
1 januari 2018 till 31 december 2020
Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen
Ämne: Sociologi, Demografi, Miljömedicin
1 januari 2018 till 31 december 2020
En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö
Ämne: Sociologi, Genus
1 september 2017 till 1 september 2020
Människors dagliga resande
Ämne: Miljöpsykologi, Företagsekonomi, Kulturgeografi
1 februari 2017 till 31 december 2019
Välfärdsopinion 2017
Ämne: Sociologi
1 januari 2017 till 31 december 2019
Sociala nätverkens ekonomiska geografi
Ämne: Kulturgeografi, Ekonomisk geografi
1 januari 2017 till 31 december 2019
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
Ämne: Statsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2018
Varianter av fred
Ämne: Statsvetenskap, Freds- och konfliktforskning, Empirisk konfliktforskning
1 januari 2017 till 31 december 2024
Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri
Ämne: Statsvetenskap
30 november 2016 till 31 december 2021
Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.
Ämne: Sociologi
3 oktober 2016 till 12 december 2017
Urban tillväxt i nordliga periferier och utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden
Ämne: Kulturgeografi, Ekonomisk geografi
27 september 2016 till 31 december 2020
Utanför till innanför. Bättre kommunalt beslutsstöd: Ny kalkylmodell för interventioner riktade mot social utsatthet.
Ämne: Familjeforskning, Forskning om offentlig sektor, Folkhälsovetenskap, Hälso- och sjukvård i samhället
1 april 2016 till 31 december 2018
Nya kulinariska rum i Sverige
Ämne: Övrig samhällsvetenskap
14 januari 2016 till 31 december 2019
Äta ute – en studie av besökares aktiviteter relaterad till mat-och måltider
Ämne: Övrig samhällsvetenskap
12 januari 2016 till 31 juli 2017
Social tillit i olika välfärdsstater över tid
Ämne: Sociologi
1 januari 2016 till 31 december 2020
Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Myanmar?
Ämne: Freds- och konfliktforskning, Genus
1 januari 2016 till 31 december 2019
Tre perspektiv på polisens arbete med våldtäkt mot män – brottsutsatta, målsägarbiträden och polisutredare
Ämne: Etnologi, Socialt arbete, Kriminologi, Rättssociologi, Genus
1 januari 2016 till 31 december 2019
Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel
Ämne: Statsvetenskap, Landskapsplanering
1 januari 2016 till 31 december 2017
Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige
Ämne: Kulturgeografi
1 januari 2016 till 31 december 2018
Social utslagning av unga i Europa
Ämne: Sociologi
1 maj 2015 till 1 april 2018
Systematiska utvärderingar av miljöpolitik
Ämne: Statsvetenskap
1 maj 2015 till 31 december 2019
Mistra Arctic Sustainable Development
Ämne: Historieämnen, Statsvetenskap, Övrig samhällsvetenskap
1 april 2015 till 31 december 2018
Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?
Ämne: Sociologi
1 mars 2015 till 28 februari 2017
Att mäta nyfikenhetens kostnad och nytta: Utforskande beteende och inlärning
Ämne: Kognitionsforskning, Kognitionsvetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2017
Den lärande hjärnan
Ämne: Ämnesdidaktik, Psykologi, Kognitionsforskning, Neurovetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2019
Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv
Ämne: Pedagogik, Forskning om offentlig sektor
1 januari 2015 till 31 december 2017
CAS och dess praxis
Ämne: Offentlig rätt, Processrätt, Skiljemannarätt, Civilrätt, Komparativ rätt
1 januari 2015 till 31 december 2015
Att ha en röst som räknas
Ämne: Socialt arbete, Handikappsforskning
1 januari 2015 till 31 december 2016
Familjer med komplexa behov och socialt arbete. En jämförande studie av familjebaserat socialt arbete i olika välfärdsregimer.
Ämne: Socialt arbete, Familjeforskning, Europeiskt forskningssamarbete
1 januari 2015 till 31 december 2017
Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv
Ämne: Socialt arbete, Kriminologi
1 januari 2015 till 1 januari 2018
Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik
Ämne: Socialt arbete, Kriminologi
1 januari 2015 till 30 december 2016
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
Ämne: Miljöpsykologi, Statsvetenskap, Elektroteknik, elektronik och fotonik
30 december 2014 till 31 december 2016
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
Ämne: Statsvetenskap, Skogsskötsel
3 september 2014 till 1 september 2016
Samverkan i fjällen
Ämne: Statsvetenskap
22 augusti 2014 till 31 december 2015
Ärftlighet i timingförmågor och sambandet mellan kognition och timing
Ämne: Kognitionsforskning, Etologi och beteendeekologi, Funktionsgenomik, Neurobiologi, Experimentell hjärnforskning
21 augusti 2014 till 31 december 2014
Rädsla och trygghet i ord och handling - att överkomma paradoxer i planering
Ämne: Statsvetenskap, Kulturgeografi, Genus
1 januari 2014 till 31 december 2018
Familjenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknaden
Ämne: Kulturgeografi, ekonomisk geografi
1 januari 2014 till 31 december 2016
Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande
Ämne: Etnologi, Kognitionsforskning, Sociologi, Demografi, Kulturgeografi, Statistik, Folkhälsovetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2018
Ett nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling
Ämne: Socialvetenskap, Socialt arbete
1 januari 2014 till 31 december 2016
Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik
Ämne: Kulturgeografi, ekonomisk geografi
1 januari 2014 till 31 december 2016
Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
Ämne: Statsvetenskap
4 november 2013 till 1 januari 2016
Insatser för barn och unga i samhällsvård
Ämne: Socialt arbete, Familjeforskning, Ungdomsforskning
1 september 2013 till 31 december 2014
Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?
Ämne: Miljöpsykologi, Kulturgeografi
4 juni 2013 till 31 december 2013
Acceptans av elbilar
Ämne: Miljöpsykologi, Företagsekonomi, Kulturgeografi
4 juni 2013 till 15 maj 2015
Det sociala reportagets vetenskapshistoria, 1840-2000
Ämne: Idé- o lärdomshistoria, Vetenskapshistoria, Sociologi
28 maj 2013 till 31 december 2013
De dödas mobilitet: Nya perpektiv på platsanknytning
Ämne: Kulturgeografi
1 januari 2013 till 31 december 2015
Future Forests
Ämne: Historisk-filosofiska ämnen, Idé- o lärdomshistoria, Sociologi, Statsvetenskap, Terrestisk, limnisk och marin ekologi, Terrestisk ekologi, Växtproduktion
1 januari 2013 till 31 december 2016
Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationella organisering
Ämne: Sociologi
1 januari 2013 till 31 december 2015
Skattning av effekter av arbetsmarknadsinsatser vid interferens mellan individer
Ämne: Statistik, Arbetsmarknadsforskning
1 januari 2013 till 31 december 2014
Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit-modeller
Ämne: Statistik
1 januari 2013 till 31 december 2015
Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv
Ämne: Psykologi
1 januari 2013 till 31 december 2016
SimLab East-West
Ämne: Nationalekonomi, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur, Kommunikation mellan människor
1 november 2012 till 30 april 2014
Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö
Ämne: Tillämpad psykologi, Kognitionsforskning
1 oktober 2012 till 1 oktober 2016
Klienter som återkommer i LVM-vården
Ämne: Socialt arbete
1 januari 2012 till 31 december 2015
Mönsterstaden 2.0
Ämne: Historia, Statsvetenskap, Kulturgeografi, Genus
1 januari 2012 till 31 december 2014
TITAN - Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik
Ämne: Historia, Sociologi, Statsvetenskap, Genus
1 januari 2012 till 31 december 2016
EU-domstolens rättspraxis och dess betydelse som rättskälla
Ämne: Konstitutionell rätt, Allmän rättslära, EU-rätt, Statistik, data- och systemvetenskap, Statistik
1 januari 2012 till 31 december 2014
Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli
Ämne: Kognitionsforskning
1 januari 2012 till 31 december 2016
Samband mellan timing och kognition
Ämne: Kognitionsforskning, Kognitionsvetenskap
1 januari 2012 till 31 december 2015
Den musicerande människan – kultur och arv i samspel
Ämne: Kognitionsforskning, Neurobiologi, Genetik, Neurovetenskap, Samhällsmedicin, Yrkesmedicin, Psykiatri
1 januari 2012 till 31 december 2018
Rena hem – rena arbeten? – jobbtillväxt i den privata tjänstesektorn
Ämne: Sociologi, Genus
1 april 2011 till 1 april 2013
PLURAL
Ämne: Statsvetenskap, Kulturgeografi, ekonomisk geografi, Landskapsplanering
1 januari 2011 till 31 december 2017
Individernas roll som förändringsaktörer i organisationer
Ämne: Sociologi, Europeiskt forskningssamarbete
1 januari 2011 till 31 december 2016
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Ämne: Sociologi, Kulturgeografi
1 januari 2011 till 31 december 2017
Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar
Ämne: Sociologi, Ekonomi, Arbetsmarknadsforskning
1 januari 2011 till 31 december 2013
Anpassning till klimatförändringar?
Ämne: Kulturgeografi
1 januari 2011 till 31 december 2014
Diskriminerar rättssystemet kvinnliga våldtäktsoffer? Trovärdighet hos kvinnliga och manliga brottsoffer
Ämne: Socialt arbete, Rättssociologi
1 januari 2011 till 1 januari 2015
Låga koldioxidutsläpp på arbetet – från ett utsläppsintensivt till ett hållbart Europa
Ämne: Sociologi, Europeiskt forskningssamarbete
1 januari 2011 till 31 december 2013
Hur ser ungdomar och ledare på barnkonventionen i svensk idrott?
Ämne: Pedagogik
1 januari 2011 till 31 december 2012
Socialt arbete i familjer med komplexa behov
Ämne: Familjeforskning
1 januari 2011 till 31 mars 2013
Effekter av musik på ungdomars och äldres träningsintensitet, effekt och upplevelse av gruppträning
Ämne: Kognitionsforskning, Neurobiologi, Klinisk neurofysiologi
1 januari 2010 till 31 december 2011
Barns uppfattningar om barnperspektivet inom idrotten
Ämne: Pedagogik
1 januari 2010 till 31 december 2011
Dörrarna öppnade för mera - om idrott i skolan
Ämne: Pedagogik
1 januari 2010 till 15 december 2011
Välfärdsopinion 2010
Ämne: Sociologi
1 januari 2010 till 31 december 2011
Nätverk för jämförande forskning om professioner (N-CORP)
Ämne: Socialt arbete
1 januari 2010 till 31 december 2015
Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning
Ämne: Socialt arbete
1 juli 2009 till 31 december 2014
Intersektionella periferier i samhällsvetenskapernas historia
Ämne: Idé- o lärdomshistoria, Vetenskapshistoria, Sociologi
1 juli 2009 till 31 december 2012
Vilka är folket och vad har det för betydelse?
Ämne: Sociologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner
Ämne: Statsvetenskap, Kulturgeografi, ekonomisk geografi, Nationalekonomi
1 januari 2009 till 31 december 2012
Doping – en fråga för lagstiftaren?
Ämne: Straffprocess, EU-rätt, Komparativ rätt, Idrottsforskning
1 januari 2009 till 31 december 2012
Effekter av musik på träningsintensitet, upplevd ansträngning, och syreupptagningsförmåga
Ämne: Psykologi, Neurovetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2009
Lärande i arbetet – könssegregeringens motor?
Ämne: Sociologi, Arbetsmarknadsforskning
1 januari 2009 till 31 december 2011
Välfärdsattityder i Europa
Ämne: Sociologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Utveckling och utvärdering av metoder för insamling och analys av intervallsekvenser
Ämne: Psykologi, Kognitionsforskning, Neurovetenskap, Neurobiologi, Experimentell hjärnforskning
1 januari 2009 till 31 december 2011
Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer
Ämne: Statsvetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2012
Musical groove: functions, mechanisms, and origin
Ämne: Psykologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen
Ämne: Kulturgeografi
1 oktober 2008 till 30 september 2009
Varför har flickor sämre självrapporterad hälsa än pojkar?
Ämne: Ungdomsforskning
21 augusti 2008 till 31 mars 2012
Hur sårbar är skogen och olika skogsanvändare för klimatförändringar?
Ämne: Statsvetenskap
12 juni 2008 till 31 december 2010
Landsbygdens "osynliga" befolkning: En analys av fritidsboendes relationer till den svenska landsbygden
Ämne: Kulturgeografi, Ekonomisk geografi
1 januari 2008 till 31 december 2011
Fackföreningsrörelser, globalisering och miljöproblem
Ämne: Sociologi
1 januari 2008 till 30 december 2010
Litar medborgarna på samhällets institutioner?
Ämne: Forskningspolitik
1 januari 2008 till 31 december 2011
Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella utryck
Ämne: Vetenskapsteori, Socialt arbete, Statsvetenskap
1 januari 2008 till 31 december 2010
Varför är svenskarna mindre främlingsfientliga än andra?
Ämne: Sociologi
1 januari 2008 till 31 december 2009
ESPON DB
Ämne: Kulturgeografi
1 januari 2008 till 31 december 2010
Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv
Ämne: Socialrätt, Yrkesmedicin
1 januari 2008 till 31 december 2010
Lokala kontexter och attityder till välfärdspolitik
Ämne: Sociologi
1 januari 2008 till 31 december 2009
Trygga försörjningen bland ungdomar i Tanzania
Ämne: Kulturgeografi
1 januari 2008 till 31 december 2010
European Social Survey
Ämne: Sociologi
27 september 2007 till 31 december 2010
Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik
Ämne: Psykologi
18 september 2007 till 31 januari 2008
Examination på nätet
Ämne: Pedagogik
15 september 2007 till 30 september 2009
Arbete och välfärd i en åldrande befolkning
Ämne: Sociologi, Socialmedicin, Folkhälsomedicinska forskningsområden
1 juli 2007 till 30 juni 2012
Familjebildning, jämställdhet och arbete
Ämne: Sociologi
8 juni 2007 till 31 december 2008
Bibliometri
Ämne: Sociologi
5 juni 2007 till 12 december 2015
Norrländsk regionstudie
Ämne: Statsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2011
Nyttan av närhet
Ämne: Kulturgeografi
1 januari 2007 till 30 juni 2009
Offentligt–privat partnerskap, offentlig upphandling och statsstöd – hur skall gränsen dras?
Ämne: Förvaltningsrätt, Konstitutionell rätt, Allmän avtalsrätt, EU-rätt, Marknads- och konkurrensrätt
1 januari 2007 till 31 december 2009
Brottsoffret i svensk press 1995 – 2005
Ämne: Sociologi
1 september 2006 till 31 augusti 2009
Lärande och kunskap i äldreomsorgen
Ämne: Psykologi
1 februari 2006 till 30 juni 2011
QUING - Quality in Gender + Equality Policies
Ämne: Statsvetenskap, Forskning om Europa, Etnicitet, Genus
10 januari 2006 till 31 mars 2011
Stress och psykosomatisk ohälsa bland tonårsflickor och unga kvinnor
Ämne: Folkhälsovetenskap, Sjukgymnastik/fysioterapi, Genus
1 januari 2006 till 31 december 2009
Ska socialtjänstens individ- och familjeomsorg specialiseras eller integreras?
Ämne: Socialt arbete
1 september 2005 till 30 september 2010
Globalisering och vardagsliv bland arbetare
Ämne: Sociologi, Kulturgeografi, Genus
1 januari 2005 till 31 december 2007
GERDA - med fokus på åldrande och äldres livssituation
Ämne: Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap, Geriatrik och medicinsk gerontologi, Samhällsmedicin, Vårdvetenskap, Omvårdnad
1 november 2004 till 31 mars 2008
Överviktiga barns hälsa – studier om effekten av mat- och motionsvanor
Ämne: Idrottsforskning, Pediatrisk medicin, Näringslära, Folkhälsovetenskap
1 januari 2004 till 31 december 2010
Äldreomsorg i förändring
Ämne: Socialt arbete, Sociologi
1 januari 2004 till 31 december 2006
Mot en ny demokratisk ordning?
Ämne: Statsvetenskap, Etnicitet, Genus
1 januari 2004 till 31 december 2008
Välfärdsstatens politiska sociologi
Ämne: Sociologi
1 januari 2003 till 31 december 2008
Arbete och etnicitet
Ämne: Sociologi, Etnicitet, Genus
2 januari 2002 till 31 december 2004
The International Social Survey Program (ISSP)
Ämne: Sociologi, Databaser
1 januari 1992 till 31 december 2012